güzel mavi merdivenler

Ekonomik Reform Programları

Avrupa Sömestrı kapsamında ekonomik politikanın güçlendirilmesi için AB içerisinde kaydedilen gelişmeleri yansıtan ekonomik yönetişim, AB büyüme politikasının ana eksenlerinden biri haline gelmiştir. Genişleme ortaklarının makroekonomik istikrarı güçlendirmelerine, büyümeyi desteklemelerine ve katılım için öne sürülen ekonomik kriterleri karşılamalarına yardımcı olmak için yeni bir yaklaşım benimsenmiştir.

Bunun sonucunda, 2015 yılı itibariyle tüm aday ülkeler ile adaylık potansiyeli bulunan ülkelerin tamamı, yıllık Ekonomik Reform Programları (ERP) sunmaktadır. Bu programlar orta vadeli makroekonomik projeksiyonlar (GSYİH büyümesi, enflasyon, ticaret dengesi ve sermaye akışları da dahil olmak üzere), bir sonraki üç yıllık döneme ait bütçe planlarını ve yapısal reform gündemini kapsamaktadır. Yapısal reform gündemi; rekabetçiliği destekleyen, büyüme ve yeni iş alanları açmaya ilişkin şartları iyileştiren reformları içermektedir.

2016 yılında, tüm genişleme ülkeleri, 2016 - 2018 dönemini kapsayan ikinci yıllık Ekonomik Reform Programlarını sunmuşlardır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 25 Mayıs tarihinde, genişlemeye taraf olan yedi ülke ile AB arasında, politikalar konusunda ülkelere özgü tavsiyeleri de içeren Ortak Kararlar üzerinde bakanlık düzeyinde mutabakata varılmış ve söz konusu Ortak Kararlar ilgili ülkelerce kabul edilmiştir.

Ekonomik Reform Programlarına ilişkin Ortak Kararlara Erişmek için:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1912_en.htm