fbpx AB Terörist Listesi | AB Türkiye

AB Terörist Listesi

Avrupa Birliği, 11 Eylül 2001 saldırıları karşısında teröre yanıt verme görevinin bir parçası olarak aynı yılın Aralık ayında, terör faaliyetlerine karışan ve kısıtlayıcı önlemlere tabi olan kişilerin, grupların ve kuruluşların bir listesini yayınlamıştır. Bunlar, 1373 (2001) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanabilmesi için 2001/931/CFSP sayılı ortak tutumda belirlenen ek önlemlerdi. Bu liste, hem AB içindeki hem de dışındaki kişileri ve aktif grupları kapsamakta ve en az her altı (6) ayda bir olmak üzere düzenli olarak güncellenmektedir.

Bu rejim, El Kaide ağıyla ve Taliban’la ( IŞİD/DAEŞ dâhil) ve Usame bin Ladin’le ilişkisi olan kişilerin ve kuruluşların fonlarının dondurulması hakkındaki 1989 (2011) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını hayata geçiren AB rejiminden ayrıdır.


Uygulanan kısıtlayıcı önlemler

2001/931/CFSP sayılı Ortak Tutum, kişilerin, grupların ve kuruluşların listeye dahil edilmesi için gerekli kriterleri ortaya koymaktadır. Bu amaçla yapılan, terör eylemi niteliğindeki faaliyetleri belirlemek ve uygulanacak kısıtlayıcı önlemleri tanımlamaktır. Bu kısıtlayıcı önlemler şunlardır:

  • Fonların ve finansal varlıkların dondurulmasıyla ilgili önlemler
  • Emniyet güçleri ve yargı işbirliğiyle ilgili önlemler

Konsey, 26 Eylül 2016 tarihinde Kolombiya'da barış anlaşmasının imzalanmasını müteakip, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) karşı uyguladığı kısıtlayıcı AB önlemlerini askıya almıştır.

Bu listede yer alan kişiler, gruplar ve kuruluşlar, gerek fonların gerekse finansal varlıkların dondurulmasının yanı sıra cezai konularda emniyet güçleri ve yargı işbirliğine bağlı güçlendirilmiş önlemlere tabi olmaya devam edecektir. 2580/2001 sayılı Konsey tüzüğü, bu kişilere, gruplara ve kuruluşlara ait her tülü fonun ve finansal varlığın dondurulmasını öngörmektedir. Ayrıca bu kişilere, gruplara ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı biçimde fon, finansal varlık veya ekonomik kaynak sağlanması yasaklanmıştır. Bunların hepsi AB dışı kişiler ve kuruluşlardır.

Listede yer alan diğer bir kişi ve kuruluş grubu da, cezai konularda, yalnızca emniyet güçleri ve yargı işbirliğine bağlı güçlendirilmiş önlemlere tabidir. Bunların hepsi AB dışı kişiler ve kuruluşlardır.


Liste Kriterleri

Ortak tutum kararı bu listenin, adli veya dengi bir yetkili makam tarafından söz konusu kişiyle, grupla ve kuruluşla ilgili hüküm verildiğini gösteren net ve kesin bilgilere dayanarak oluşturulmasını emretmektedir. Bu hüküm,

  • bir terör eylemiyle veya bu eylemin gerçekleştirilmesiyle veya kolaylaştırılmasıyla ilgili soruşturma veya kovuşturma başlatılmasıyla ve

  • bu gibi eylemlerin kınanmasıyla ilgili olabilir.

Bu listede, BM Güvenlik Konseyi tarafından terörle ilgili olarak belirlenen ve kendilerine yaptırım uygulanan kişiler, gruplar ve kuruluşlar da yer alabilir.

Listeye alınma ve listeden çıkarılma usulleri

Konsey, en az altı (6) ayda bir olmak kaydıyla listeyi düzenli olarak gözden geçirir. Konsey, bu düzenli gözden geçirmeye ek olarak, kişileri, grupları ve kuruluşları dilediği an bu listeye dâhil edebilir veya listeden çıkarabilir.

Listeye alınma ve listeden çıkarılma teklifi

Kişiler, gruplar ve kuruluşlar, üye veya üçüncü ülke tekliflerine bağlı olarak listeye eklenebilirler. Listeden çıkarılma talebi kişilerin, grupların ve kuruluşların bizzat kendileri tarafından veya listeye alma işlemini ilk başta talep eden üye veya üçüncü ülke tarafından yapılabilir.

Çalışma grubu tarafından inceleme

Terörle mücadelede özel önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda yayınlanan 2001/931/CFSP sayılı Ortak Tutumun uygulanması için oluşturulan Çalışma Grubu (CP931 çalışma grubu) listeye alma ve listeden çıkarma hususunda bilgileri inceler ve değerlendirir. Daha sonra Konseye tavsiyelerini sunar.

Konsey Onayı

Konsey listede gerekli değişiklikleri yapar ve bunu resmi gazetede yayınlar. Konsey, (fonların ve finansal varlıkların dondurulması konulu) 2580/2001 sayılı Konsey tüzüğü çerçevesinde kısıtlayıcı önlemlere tabi olan her kişi, grup ve kuruluş için ayrıca, listeye alınma kriterlerinin ne şekilde sağlanmış olduğunu açık biçimde ortaya koyan bir beyanda bulunur.

Genel Mahkeme davası: Hamas

AB terörist listesinde yer almasına devam kararı verilen Hamas, meseleyi, Eylül 2010’da Genel Mahkemeye taşıdı. Genel Mahkeme Aralık 2014’te, Konseyin Hamas’ı listede tutma kararını usul yönünden bozarak iptal etti.

Konsey, 19 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen dış işleri toplantısında, Konseyin Hamas’a karşı açtığı davada Mahkemenin verdiği kararı temyize götürmeyi kararlaştırdı. Temyiz süreci sırasında, Genel Mahkemenin hükmünün etkileri askıya alındı.

Bildirim

Konsey tarafından listeye alınma kararı verildiğinde, kısıtlayıcı önlemlere tabi olan her kişi, grup ve kuruluş, 2580/2001 sayılı Konsey tüzüğü çerçevesinde, mümkün olduğu durumlarda yazılı tebligat yoluyla ya da kararın resmi gazetede yayınlanması suretiyle bilgilendirilir.

Listeye dâhil edilen bir kişi, grup ve kuruluş için hangi seçenekler mevcuttur?

Listeye alınan kişi, grup veya kuruluş şunları yapabilir:

  • Destekleyici belgeler sunmak suretiyle Konseyden bu kararı gözden geçirmesini talep edebilir
  • Ulusal yetkili makamın kararına, ulusal usuller çerçevesinde itiraz edebilir
  • Kısıtlayıcı önlemlere 2580/2001 sayılı Konsey tüzüğü çerçevesinde tabiyse, Konseyin bu kararına karşı Genel Mahkemede dava açabilir