fbpx Avrupa Komisyonu: Ortak çıkarları korumak | AB Türkiye

Avrupa Komisyonu: Ortak çıkarları korumak

Avrupa Komisyonu: Ortak çıkarları korumak

 

 Temel Bilgiler: 
 Görevi:  AB'nin yürütme kolu ve yasama tekliflerinin çıkış noktası
 Üyeleri:  27: Her üye ülkeden bir kişi (Lizbon Antlaşması uyarınca 2014’ten itibaren 18 üye)
 Görev Süresi :   Beş yıl (2010 - 2014)
 Adres:  Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Brüksel
 Tel:  (32-2) 299 1111
 İnternet: http://ec.europa.eu

Komisyon, ulusal hükümetlerden bağımsızdır. Görevi, bir bütün olarak AB’nin çıkarlarını temsil etmek ve desteklemektir. Yeni AB yasaları için öneriler tasarlar ve bunları Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e sunar. Komisyon, aynı zamanda AB’nin yürütme koludur yani Parlamento’nun ve Konsey’in kararlarının uygulanmasından sorumludur. Bu, politikaların uygulanması, programların yürütülmesi ve fonların harcanması gibi günlük işlerin idaresi demektir.

Parlamento ve Konsey gibi Avrupa Komisyonu da AB kurucu antlaşmaları ile 1950’lerde kurulmuştur.

Komisyon nedir?

‘Komisyon’ terimi iki anlamda kullanılır. Birincisi, kadın ve erkeklerden (her AB ülkesinden bir üye olmak üzere) oluşan, kurumun işleyişini sağlayan ve kararlarını alan bir takımdır. İkinci olarak ‘Komisyon’ terimi, kurumun kendisini ve çalışanlarını ifade eder. Gayri resmi olarak, Komisyon Üyeleri ‘Komisyonerler’ olarak bilinirler. Komisyon Üyeleri olarak Birliğin ortak çıkarları için çalışmayı taahhüt ederler ve kendi hükümetlerinden talimat almazlar. Her beş yılda bir, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra altı ay içinde olmak üzere yeni bir Komisyon atanır. 

Şu anki Komisyon’un çalışma dönemi 2014-2019 yılları arasındadır. Başkanı ise Lüksemburg’dan Jean-Claude Junker’dir.

Komisyon, Parlamento’ya karşı siyasi sorumluluk taşır. Komisyon, politikalarını açıklamak ve savunmak için Parlamento’nun bütün toplantılarına katılır. Ayrıca, Parlamento üyeleri tarafından yazılı ve sözlü olarak yöneltilen sorulara da cevap verir. Komisyon’un günlük işleri, idari memurlar, uzmanlar, tercümanlar ve sekretarya personeli tarafından yürütülür.

Komisyon nerede kurulmuştur?

Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir. Ancak Lüksemburg’da da ofisleri, bütün AB ülkelerinde temsilcilikleri ve dünyanın pek çok başkentinde de delegasyonları vardır.

Komisyon ne yapar?

Avrupa Komisyonu'nun dört ana görevi vardır:

  • Mevzuat önerileri hazırlar, Parlamento ve Konsey’e sunar;
  • Birliğin yürütme organı olarak Avrupa Birliği müktesebatını (direktif, yönetmelik ve kararları),  Parlamento ve Konsey tarafından hazırlanan bütçe ve programları uygulamakla yükümlüdür;
  • Topluluk antlaşmalarının koruyucusudur ve Adalet Divanı ile birlikte topluluk hukukunun doğru uygulanmasını sağlar;
  • Uluslararası platformda ve uluslararası antlaşmaların müzakerelerinde özellikle ticaret ve iş birliği alanlarında Birliği temsil eder.


Yürütme göreviyle donatılan Komisyon, antlaşmalarda da belirtilen taşımacılık, sosyal politikalar, çevre, tarım, enerji, bölgesel gelişme, ticari ilişkiler gibi alanlarda öneriler getirir. Yetki ikamesi prensibine dayanarak, Komisyon belli bir ülke, bölge veya sektörün değil genel olarak Avrupa Birliği ve vatandaşlarının çıkarlarını korumakla yükümlüdür.

Komisyon’da esas olarak Brüksel’de görev yapan genel sekreterlik, hukuk servisi, Eurosat İstatistik Servisi ve benzeri 16,000 civarında idari personel de bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli konulara bakan Genel Müdürler mevcuttur. Genel Müdürlerin her biri bir Komisyon üyesine bağlıdır.

Ursula von der Leyen’in başkanlığını yaptığı Komisyon, aşağıdaki üyelerden oluşuyor. 

Mevcut Komisyon üyeleri: (2019 - 2024)