fbpx Binalarda enerji verimliliğinin arttırılması | AB Türkiye
Buiding in Turkey at night

Binalarda enerji verimliliğinin arttırılması

Arka plan

Binaların enerji verimliliğinin artırılması, enerji talebini önemli ölçüde düşürerek sera gazı emisyonlarını düşürebilmektedir. 2009 verilerine göre inşaat sektörü ülkenin nihai enerji tüketiminde %37’lik bir paya sahiptir. Diğer rakamlarsa gereğine uygun olarak izolasyonu yapılmış olan binalarda %30-50 oranında enerji tasarrufu sağlanabildiğini göstermektedir. Türkiye, AB katılım hazırlıkları kapsamında enerji verimliliğine ilişkin kurumsal çerçevesini ve mevzuatlarını AB yönetmelikleri ile uyumlu hale getirmelidir. 2011 yılında yeni inşaatların enerji verimliliği sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirilmişse de, mevcut binalar için son tarih 2017’dir. Mevcut binalarda enerji kullanımını esaslı şekilde düşürebilmek için gelecekte sistemli ve kontrollü bir şekilde geniş kapsamlı bina güçlendirme faaliyetleri yürütülmesi gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı yeni binaların daha iyi tasarlanması ve yenileştirme ilkelerinin belirlenmesi amacıyla mevcut binaların ihtiyaç ve tipolojilerinin çıkarılması yoluyla Türkiye’de enerji verimliliğinin arttırılmasıdır. Enerji verimliliği yalnızca ekonomik tasarruf sağlamakla kalmayacak aynı zamanda iklim değişikliğine karşı ve ülkenin enerji güvenliğine yönelik olumlu bir katkı sağlayacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idaresinde yürütülen proje bir dizi yaklaşım üzerinden şekillendirilmiştir. Proje iki aşama halinde uygulanmaktadır. A Aşamasında: mevcut durum analizi ve değerlendirmesi, eğitim ihtiyaçları analizi, dört iklim bölgesinde bina tipolojileri tanımlaması, bir bina veri envanteri ve ulusal bina tipolojileri el kitabının geliştirilmesi, basit enerji performans simülasyonu modelinin geliştirilmesi ve proje tanıtım materyal ve kılavuzlarının hazırlanması yer almaktadır. B Aşamasında eğitimler, çalıştaylar, konferanslar ve çalışma ziyaretleri planlanmıştır.

Mevcut binalarda enerji kullanımında kayda değer düşüşler elde edilebilmesi için ileride geniş kapsamlı bina iyileştirmelerinin sistematik ve kontrollü biçimde yapılması gerekmektedir. Ayrıca tadilat projeleri inşaat sektörü için yeni bir piyasa haline de gelecektir. Kamu kuruluşları, belediyeler, meslek odaları ve çeşitli diğer ilgili kurum, kuruluş ve yapıların ve ayrıca paydaşların, AB direktiflerine yönelik bilinçlendirme ve uygulama faaliyetlerine dahil edilmesi elzemdir.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • Bütçe: 3,333,500 milyon avro (AB Katkısı 3 milyon avro)
  • Bölge: Tüm Türkiye
  • Durum: Devam ediyor (beklenen bitiş tarihi 2017)