fbpx Rekabet Edebilirlik ve Yenilik | AB Türkiye

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

Avrupa Birliği, Türk ekonomisindeki rekabeti artırabilmek, dolayısıyla AB ekonomisiyle yakınlaşmayı desteklemek ve bölgeselsosyo-ekonomik eşitsizlikleri azaltmak amacıyla Türkiye'ye finansal yardım sağlamaktadır.

 

IPA II Dönemi (2014-2020) *

IPA I Dönemi (2007 – 2013)

Türkiye’deki toplam AB fonu

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

260 milyon avro

480 milyon avro

740 milyon avro

 

*Eylül 2019 itibariyle güncellenmiş tahsisler

AB’nin Üye Devletler’e sağladığı yapısal fonlar göz öne alındığında, AB, rekabet gücü alanında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yedi yıl sürecek çok yıllı operasyonel programlar aracılığıyla Türkiye’ye finansman sağlamaktadır.

IPA II’nin cari döneminde (2014-2020) AB, “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik SektörüOperasyonel Programı (CISOP)” isimli, yedi yıl sürecek ikinci çok yıllı operasyonel programı uygulayacak ve rekabet edebilirliği sağlamak amacıyla 260 milyon avro sağlayacaktır.

Bu program, üretkenliği artırarak ve sanayileşmeye ivme kazandırarak, ihracata yönelik, özelsektör öncülüğünde rekabetçi bir üretim yapısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tam olarak ifade etmek gerekirse, CISOP’un ana stratejisi, değer zincirlerinin üst kademeye taşınmasına yardımcı olmaya yönelik ulusal imalat sanayinin dönüşümüne katkıda bulunmaktır. CISOP’un stratejik seçimi Türkiye'deki toplam faktör verimliliğini (TFP) arttırmak ve Türkiye'nin cari hesap açığını azaltmak amacıyla “üretim endüstrisi”ne odaklanmaktır.

Bu hedefi gerçekleştirmek için, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler, turizm, yaratıcı endüstriler, sosyal inovasyon, araştırma ve geliştirme, teknoloji aktarımı ve ticarileşmeye odaklanmaktadır.

CISOP, 2007-2013 döneminde 480 milyon avro, toplamda ise yaklaşık 740 milyon avro tutarındaolmak üzere, Türkiye’nin rekabet edebilirliğinin gelişmesine ayrılan bir fon sağlayan IPA I Dönemindeki Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (RCOP)’nın devamı niteliğindedir. 

IPA I Dönemi’nde kişi başına düşen Gayri Safi Katma Değerin ulusal ortalamanın %75'inin altında kaldığı 12 İBBS II bölgesinden gelen projelere öncelik tanınırken, IPA II döneminde CISOP tüm ülkeye açıktır.