Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Bölgesel rekabet alanında verilen desteğin genel amacı, Türk ekonomisinin AB ekonomisine yaklaşabilmesi için rekabet gücünün artırılması ve bölgesel sosyo-ekonomik eşitsizliklerin azaltılmasını sağlamaktır.

2007-2013: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP): 

BROP, özellikle Türkiye’deki daha az gelişmiş bölgelerde iş altyapısındaki mevcut bölgesel farklılıkların yatırımlar aracılığıyla azaltılmasına zemin hazırlayacak kaynakların yönlendirilmesine ve politika geliştirilmesine katkıda bulunmayı, iş gücü vasıflarının geliştirilmesini ve finanse edilmesini hedeflemektedir.

BROP, sınırlı sayıda sektöre (bilgi toplumu, inovasyon, araştırma ve geliştirme ile üretim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler), bölgeye ve programın etkisinin ve katkısının en yüksek olacağı önceliklere yoğunlaşmaktadır. BROP, kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’ inin altında kalan bölgelerde uygulanmaktadır.

İş Çevresinin Geliştirilmesi ve Girişimci Kapasitesinin Güçlendirilmesi ile Girişimciliğin Geliştirilmesi BROP’un ana öncelikleridir.

2014-2020: Rekabetçilik ve Yenilik Sektörü Operasyonel Programı (RYSOP):

RYSOP’un genel stratejisi, üretkenliği artırarak ve sanayileşmeyi hızlandırarak ihracata yönelik,özel sektör odaklı rekabetçi bir üretim yapısı geliştirmektir. Daha spesifik bir şekilde ifade etmek gerekirse RYSOP’un ana stratejisi, ulusal üretim endüstrisini değer zincirinin bir üst kademesine taşınmasına yardımcı olmak için, üretim endüstrisinin dönüşümüne katkıda bulunmaktır.

RYSOP altındaki kapasite geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, ilgili müktesebatın uygulanması için kurumsal kapasitenin artırılmasını amaçlayan projeler de desteklenecektir.

Prensipte, coğrafi konsantrasyon yaklaşımı, kişi başı Gayri Safi Katma Değeri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan 12 NUTS II bölgelerini kapsayacaktır. Üretim endüstrisi alanında bu bölgeler tarafından geliştirilen projelere öncelik verilecektir. Yaratıcı endüstri girişimlere yüksek ve orta yüksek gelirli bölgelerde öncelik tanınırken, turizm alanında öncelik orta düşük ve düşük gelirli bölgelere verilecektir.

RYSOP kapsamına giren eylemler arasında Özel Sektörün Geliştirilmesi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik ile Kapasite Geliştirme yer almaktadır.