EIDHR logo

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA); demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla Türkiye’deki STÖ’lere doğrudan maddi destek vermektedir.

2014-2020 dönemi için DİHAA’nın dünya çapında ayırdığı bütçe 1.332.752.000 Avro’dur. Türkiye’deki proje ve organizasyonlar küresel ve ülkeye özgü programlar üzerinden hibe alabilir. 2016 yılı için Türkiye’ye tahsis edilen meblağ 5 milyon Avro’ya çıkarılmıştır.

DİHAA finansman öncelikleri

 

DİHAA topluluk içerisinde insan haklarının korunması ve demokrasinin pekiştirilmesine yönelik kilit müdahalelere destek vermeye odaklanmaktadır. Aşağıda belirtilen alanların finansmanına öncelik tanınmaktadır:

 • İnsan hakları savunucuları da dahil olmak üzere en fazla risk altında olduğu durumlarda insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi;
 • İnsan haklarını ve demokratik reformu teşvik etmek, grup çıkarları hususunda barışçıl bir uzlaşma sağlamak, siyasi katılım ve temsili tahkim etmek amacıyla sivil toplumun güçlendirilmesi;
 • Tüm dezavantajlı grupların (ulus, etnik köken, din ve dil bakımından azınlıkta kalan gruplar ile kadınlar, çocuklar, LGBTİ ve yerel halkların) desteklenmesi;
 • Ekonomik ve sosyal hakların korunması için uluslararası ve bölgesel çerçevenin desteklenmesi;
 • Özellikle seçim süreçlerinin izlenmesi suretiyle demokratik seçim süreçlerinin güvenilirlik ve şeffaflığının artırılması.

 

Nasıl başvuru yapılır?  


DİHAA adayları, proje teklif çağrısı başvuruları için EuropeAid tarafından geliştirilen elektronik bir sistem olan PROSPECT üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilirler. PROSPECT üzerinden başvuru yapılabilmesi için adayların, bağlı bulundukları kuruluşu PADOR’a kaydetmeleri gerekmektedir. Adaylar burada kuruluşlarına ilişkin bilgiler verir ve kendilerine özel bir kimlik numarası (EuropeAid ID-Kimlik No.) alırlar. PROSPECT üzerinden başvuru yaparken bu numaranın belirtilmesi gerekmektedir.

 

Aday kuruluşlar PROSPECT’i kullanarak, Türkiye’de DİHAA tarafından finanse edilen iki farklı proje türüne başvuru yapabilirler.

 

 

Her iki program kapsamında da DİHAA aşağıda belirtilen alanlar için finansman sağlamaktadır:

 • Sivil toplum projelerinin veya uluslararası / hükümetler arası kuruluşların finansmanına yönelik hibeler;
 • İnsan hakları savunucularına yönelik küçük ölçekli hibeler. 

Kimler başvurabilir?


Aşağıdaki şartları karşılamaları koşuluyla Türkiye’de yerleşik olan kuruluşlar hem Küresel Hibe Programına hem de Ülke Bazlı Destek Programına başvuruda bulunabilir:

 

 • Kar amacı gütmeyen uluslararası ve ulusal kuruluşlar (Küresel Programlar ve Ülke Programları)
 • Kar amacı gütmeyen kamu ve özel sektör kuruluşları (genellikle Küresel Programlar)
 • Ulusal, bölgesel ve uluslararası parlamenter organlar (genellikle Küresel Programlar)
 • Uluslararası ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren hükümetler arası kuruluşlar (çok büyük ölçekli küresel eylemler için veya ortak olarak - Küresel Programlar ve Ülke Programları)
 • Gerçek kişiler ve tüzel olmayan kişiler (yalnızca belirli şartlar kapsamında).

 

Bunlar genel koşullar olup, başvuru için uygunluk şartları, proje teklif çağrılarının her biri için yayımlanan Başvuru Rehberlerinde detaylı şekilde açıklanmaktadır.

 

 Türkiye’de şu ana kadar hangi projeler finanse edilmiştir?

 

DİHAA Türkiye, sivil toplumu, geniş bir yelpazeye yayılmış olan insan hakları alanında gerçekleştirdiği eylemler konusunda destekleme çalışmaları yapmaktadır. Program, 2006 yılından beri ifade özgürlüğü ve bağımsız basın; adaletin daha iyi bir şekilde sağlanması; işkence ve dokunulmazlıkla mücadele; kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürel çeşitliliğe saygı gösterilmesi; azınlık hakları; insan hakları eğitim ve öğretimi; cinsiyet eşitliği; LGBTİ; Roman vatandaşlar ve gençlik konulu projeleri finanse etmiştir. DİHAA, yeterli şekilde temsil edilmeyen grupların ulusal düzeydeki diyalog ve karar alma çalışmalarına katılmaları için yerel düzeyde güçlendirilmelerine yardımcı olmuştur.

2016 yılında DİHAA proje teklif çağrısında yer alan öncelikler şu hususları içermektedir:

 • Sivil toplumun yerel ve ulusal düzeydeki insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımının güçlendirilmesi ve insan hakları savunucularının desteklenmesi (3 milyon Avro);
 • Göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin insan haklarının teşvik edilmesi ve korunması (2 milyon Avro).

 

DİHAA günümüze kadar Türkiye’de 100’den fazla proje finanse etmiş olup bu projeler için toplamda yaklaşık 17 milyon Avro tahsis edilmiştir. Buna, 17 küresel hibe ve 90 ülke bazlı hibe dahildir. Halihazırda 20’den fazla proje devam etmektedir.

 

Bize ulaşın

 
Bize aşağıdaki mail adresinden ulaşabilirsiniz:
delegation-turkey-dihaa@eeas.europa.eu