fbpx Batı Balkanlar ve Türkiye: 19 Mayıs 2020 tarihli ekonomik ve mali diyalog toplantısı ortak kararları | AB Türkiye
Western Balkans and Turkey: Joint conclusions of the economic and financial dialogue of 19 May 2020

Batı Balkanlar ve Türkiye: 19 Mayıs 2020 tarihli ekonomik ve mali diyalog toplantısı ortak kararları

19.05.2020 Sa - 14:30

AB Konseyi Basın Açıklaması
19 Mayıs 2020

AB’ye Üye Devletler, Batı Balkan ülkeleri, Türkiye, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası temsilcilerinin yanı sıra Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye merkez bankaları temsilcileri[1] ekonomi politikaları yıllık diyalog toplantısı[2] için bir araya gelmişlerdir. Diyalog toplantısının amacı, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’yi, Avrupa Sömestrine gelecekteki katılımlarına hazırlamaktır.   

Covid-19 salgını karşısında AB’ye Üye Devletler, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye halk sağlığı, ekonomi ve sosyal alanlarda daha önce yaşanmamış ölçekte benzer güçlüklerle karşı karşıya kalmıştır. Katılımcılar, krize koordinasyon halinde ortak şekilde müdahale edebilmek amacıyla bu istisnai koşullar altında ekonomi politika diyaloğunun sürdürülmesinin kritik önemde olduğu hususunda mutabık kalmıştır. Katılımcılar, Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla tıbbi ve mali destek sağlamak ve krizin bölgedeki sosyo-ekonomik etkisinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak suretiyle AB ile Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında, sergilenmekte olan güçlü dayanışmayı vurgulamıştır. Covid-19 virüsünün yayılımını sınırlamak üzere Batı Balkan [ülkeleri] ve Türkiye tarafından alınan tedbirleri memnuniyetle karşılayan katılımcılar, geçici acil durum tedbirlerinin de şeffaf olarak ve hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel haklar ilkelerini tehlikeye sokmayacak bir şekilde kabul edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Katılımcılar 2020’de, krizin tetiklediği olumsuz ekonomik sonuçlar karşısında otomatik mali istikrar denge araçlarına izin verilmesi yönünde Batı Balkan [ülkeleri] ve Türkiye tarafından alınan kararları tümüyle desteklemiştir. Bunun yanında katılımcılar, kısa vadede büyüme ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için ek bir takım ihtiyari tedbirlerin alınması hususunun da uygun olduğu görüşündedir. Krizin yarattığı kısa vadeli etkilerin ötesine geçip daha ileri döneme bakıldığında, katılımcılar, kriz sonrası orta vadeli dönemde toparlanma dikkate alındığında ekonomik politika diyalogunun politika koordinasyonunda merkezi rol oynamaya devam etmesi gerektiği hususunda mutabık kalmıştır. Ekonomik Reform Programlarında sunulan makro-mali senaryolar ve yapısal analizin bir bölümü, Covid-19 krizinin yarattığı olumsuz sonuçlardan ciddi ölçüde etkilenmiştir.

Bu sebepten dolayı, katılımcılar bu yılki politika rehberinin bir yandan pandemi etkilerini hafifletmeye yönelik acil mali, ekonomik ve sosyal politika tedbirlerine, diğer yandan da orta vadede toparlanmanın desteklenmesi için söz konusu kısa vadeli tedbirlerden daha yapısal tedbirlere geçiş üzerinde odaklanması hususunda mutabık kalmışlardır. Uzun vadede ekonomilerin direncinin arttırılabilmesi için, bu tedbirler, uluslararası taahhütler doğrultusunda, dijital dönüşümü ve yeşil [ekonomiye] geçişi gereken şekilde dikkate almalıdır. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin istihdam, sosyal koruma ve sağlık hizmetlerini güçlendirmek için alınan tüm tedbirlere yansıtılması önemlidir. Güçlü sahiplenme, ortaklaşa mutabık kalınan politika rehberinin başarılı bir şekilde uygulanması bakımından kilit önem taşımaktadır.

Genel olarak katılımcılar, bu gözetim sürecine olan bağlılıklarını dile getirmişler ve Batı Balkanlar ve Türkiye’yi, orta vadeli perspektife dayalı makroekonomik, bütçesel ve yapısal politikalarla, güçlü bir toparlanma süreci yürütmeye teşvik etmişlerdir.  Söz konusu kararların uygulanması konusunu da içeren bu diyalog, 2021’de devam edecektir.  

       

[1] Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Türkiye, AB üyeliğine aday ülkelerdir.  

[2] Bu diyalog toplantısında alınan kararlar Üye Devletlerin, Kosova’nın statüsüne ilişkin pozisyonlarına halel getirmez.