Future-proof migration management: European Commission sets out way forward

Gelecekteki koşullara dayanıklı göç yönetimi: Avrupa Komisyonu, ilerleme yolunda

07.12.2017 Per - 10:35

Avrupa Komisyonu - Basın bülteni
Brüksel, 7 Aralık 2017

 

AB liderlerinin 14 Aralık'ta yapacağı göç konulu tartışma öncesinde Komisyon bugün, 2018 Haziranına kadar sürdürülebilir bir göç politikasının nasıl belirlenebileceğine ilişkin kapsamlı bir anlaşma için siyasi yol haritası önerecek.

Avrupa’nın kriz yönetimi ihtiyacı azalırken, iç ve dış her cephede olumlu gelişmeleri korumak için, uzun vadede istikrarlı ve gelecekteki koşullara dayanıklı bir AB göç ve sığınma politikası üzerinde anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker şunları ifade etti: "Artık kriz durumundan uzaklaşıyor olsak da, göçün bir kuşak daha Avrupalıların önünde sorun olacağı açık. Avrupa'nın acilen kendisini, göçü sorumluluk sahibi ve adil bir şekilde yönetmenin gelecekteki koşullara dayanıklı araçları ile donatması gerekiyor. Geçtiğimiz üç yıl önemli bir ilerleme kaydettik ama artık teklifleri yasaya ve yasaları uygulamaya dönüştürme vakti."

Geçtiğimiz üç yılda, göç yönetimine, göçe en fazla maruz kalan üye ülkelere destek verilmesine, AB'nin dış sınırlarının korunmasının güçlendirilmesine ve ortak ülkeler ile işbirliğimizin pekiştirilmesine yönelik yeni bir AB yaklaşımı ortaya çıktı. Bu koordineli çabanın son derece dengesiz bir durumu istikrarlı bir hale getirebilmesine karşın (2017'de AB'ye düzensiz gelişler %63 oranında azaldı) önümüzdeki yıllara dönük trend ve örneğin iklim değişikliği, güvenlik durumu ve AB ile komşularındaki demografi gibi faktörler, göç konusunun on yıllar boyu bir sorun olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Komisyon bugün AB'nin Ortak Avrupa Sığınma Sisteminin reformunda hızlı ilerleyerek, üçüncü ülkeler ile ortaklıkları daha da güçlendirerek, Avrupa'ya yasal yolları açmaya devam ederek ve gelecek için yeterli bir finansmanı güvence altına alarak, devam eden çalışmalara katkıda bulunmalarını tavsiye ediyor. Yalnızca olayın içteki boyutuna ve üye ülkelere destek verilmesine odaklanmak yeterli değil. Ayrıca tek başına dışarıya odaklanan bir göç politikası da Avrupa'nın karşı karşıya olduğu göç sorununu çözmeyecek.

Sığınma ve sınırlar konusunda dayanışma ve sorumluluk Komisyonun Ortak Avrupa Sığınma Sistemi 'nin gözden geçirilmesine yönelik teklifleri üzerine yapılan tartışmalar çok yavaş ilerlerken, Avrupa Konseyinin dayanışma ve sorumluluğu dengelemeye yönelik daha etkili ve daha adil bir yaklaşıma ilişkin tartışmayı başlatması çok önemli. Farklı tutumlar göz önünde bulundurulduğunda, Dublin reformunda ilerlemenin yollarından biri, zorunlu yer değiştirme unsurunun ciddi kriz durumlarına uygulanmasına, daha az zorlu durumlarda ise yer değiştirmenin üye ülkelerin gönüllü taahhütlerine dayalı olmasına olanak sağlayan bir yaklaşım benimsemek olabilir. Komisyon, Konseye Komisyonun tekliflerine bir bütün olarak bakmasını ve önerilen tüm reformlar üzerinde Haziran 2018'e kadar daha geniş bir mutabakat sağlamanın bir parçası olarak, Dublin yönetmeliğinin gözden geçirilmesini onaylamasını tavsiye eder. Dayanışma ve sorumluluk gibi temel unsurlara ilişkin tartışma devam ederken, paketin örneğin Avrupa Sığınma Ajansı ve Eurodac teklifleri gibi bazı unsurları, reforme edilmiş sığınma sistemi için operasyonel temellerin atılabilmesini sağlamak adına, Mart 2018'e kadar kabul edilebilir.

AB, dış sınırı koruma konusunda üye ülkelere anında yardım sunabilmek için, etkili bir dış sınır yönetimi sistemi inşasını tamamlamak adına, yeni Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı'nı tam olarak işler hale getirmelidir. Üye ülkeler, Mart 2018'e kadar Ajans’ın hızlı yanıt verebilmesini sağlayan havuzlar için ihtiyaç duyulan olanakların ve personelin kullanıma hazır olmasını sağlamalıdırlar.

Üçüncü ülkeler ile işbirliğinin ve üçüncü ülkelere verilen desteğin güçlendirilmesi göç politikasının dış boyutunun konsolide edilmesi, AB-Türkiye Beyanının tam olarak uygulanması ve ortak üçüncü ülkeler ve BM kuruluşları ile daha güçlü bir ortak hareketin sağlanması gerekmektedir. AB artık Türkiye'deki AB Mülteci Tesisi için ek kaynakları seferber etmeye, Afrika Birliği ve ona üye ülkeler ile stratejik ortaklığı güçlendirmeye, AB Dış Yardım Yatırım Planı kapsamındaki projelerin ilk dalgasını hayata geçirmeye ve AB Vakıf Fonu’nun Kuzey Afrika Penceresi’ni açmaya hazır olmalıdır.

Düzensiz göçü caydırmak ve insan kaçakçılarını engellemek amacıyla AB'nin gerçekten korunmaya ihtiyacı olan insanlar için tehlikelerle dolu yolculuklara alternatif olarak güvenli ve yasal yollar açmayı teklif etmesi gerekir. Bu ayrıca üye ülkelerin Mayıs 2019'a kadar 50.000 savunmasız mülteciyi daha yerleştirmesini gerektirecektir. Aynı zamanda üye ülkeler'in AB'de kalma hakkı bulunmayan kişilerin hızlı ve verimli iadesi ve yeniden kabulü ile ilgili adımlar atması gerekmektedir. Üye ülkeler, Mayıs 2018'e kadar Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı içinde tam işlerliği olan bir dönüş kapasitesi olmasını sağlamalı ve Haziran 2018'e kadar Ajans ile işbirliği halinde organize edilen operasyonlarda iade edilen göçmen sayısını 2017'ye göre %50 oranında artırmalıdır.

Üye Ülkeler, 29 Kasım 2017 tarihinde Avrupa Birliği / Afrika Birliği / Birleşmiş Milletler Görev Gücü aracılığıyla, Uluslararası Göç Teşkilatı'nın Libya'da iadeleri hızlandırmasına destek vermelidir. Ayrıca Şubat 2018'e kadar Komisyonun finanse ettiği 15.000 yardımlı gönüllü iade gerçekleştirilecektir.

Göç yönetimi için daha fazla ve daha esnek finansman mali yatırım gerektiren önemli bir sorundur. AB, 2015'ten bu yana, AB Kuruluşları için Sığınma, Göç ve İç Güvenlik fonları kapsamında kullanılabilir olan finansmanı yaklaşık %75 oranında artırdı. İleriye dönük planlarında liderlerin, göçün dış boyutunun finansmanının nasıl garanti edileceği, göçün kökenlerinin ele alınmasına yönelik hızlı kaynak seferberliğinin nasıl sağlanacak ve göçmenlerin ve sığınmacıların nasıl korunacağı konularında düşünmeleri gerekir. Bir sonraki Çok Yıllı Mali Çerçeve (AB'nin 7 yıllık bütçesi), geçtiğimiz üç yılın deneyimini yansıtmalı ve gelecekte göç ile ilgili yaşanacak sorunlara yanıt vermeye yönelik esnek enstrümanlar sağlamalıdır.

Arka plan

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, görevi devraldıktan sonra, bir Komiser olan Dimitris Avramopoulos'a Göç ile ilgili olarak Juncker Komisyonunun 10 Siyasi Önceliğinden biri olan yeni bir göç politikası konusunda İlk Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın koordinasyonu altında çalışmasını içeren özel bir sorumluluk verdi.

13 Mayıs 2015'te Avrupa Komisyonu, 2015 krizinin yarattığı acil sorunları ele almak ve AB'yi orta ve uzun vadede göçü daha iyi yönetmesini sağlayacak araçlar ile donatmak için kapsamlı bir Avrupa Göç Gündemi önerdi.

7 Haziran 2016'da, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci, esas itibarıyla Afrika'daki menşe ülkeler ve transit ülkelerin göçü birlikte daha iyi yönetmeye yönelik işbirliğini güçlendirmek için Göç Ortaklığı'nı başlattı.

Aralık ayında Avrupa Konseyinde Liderler Gündemi altında yapılacak Tematik Tartışma, AB'de sürdürülebilir bir göç politikasının nasıl oluşturulacağı üzerine düşünmek ve Komisyonun Tebliğinde belirtilen temel politika önerilerine ilişkin stratejik bir yönlendirme sunmak için iyi bir fırsat sunuyor.

Daha Fazla Bilgi için

Mevzuat belgeleri

Tebliğ: AB Liderlerinin göç politikasının dış ve iç boyutları üzerine ilerleme kaydedilmesine ilişkin tematik tartışmasına Komisyonun katkısı

Raporlar

Rapor 1: Göç: Bir yol haritası

Rapor 2: Göç ve sınırlar - Ana Tekliflerin Durumu

Rapor 3: AB'nin sığınma kurallarının gözden geçirilmesi

Rapor 4: Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı

Rapor 5: Mülteci krizi ve mülteci yönetiminin iyileştirilmesi için AB bütçesi

Rapor 6: Göç: AB içinde dayanışma

Rapor 7: Yeniden yerleşim ve yasal göç

Rapor 8: Ortak ülkelerle çalışma

Rapor 9: AB'nin Afrika ile Temel Ortaklığı

Rapor 10: AB'nin Afrika'ya yönelik Acil Durum Güven Fonu

Rapor 11: AB'nin Libya'da Göç ile ilgili Yaptığı Çalışmalar

Rapor 12: AB-Türkiye Beyanı

Avrupa Politik Strateji Merkezi (EPSC) tarafından hazırlanan rapor: Göçü şekillendiren 10 trend

 

EK: Haziran 2018'e kadar anlaşmaya varmaya dönük yol haritası

123

 

IP/17/5132

Basın içi irtibat kurulacak kişiler:

Genel sorularınız için: Europe Direct telefon 00 800 67 89 10 11 veya e-posta