Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU on the occasion of the International Day in Support of Victims of Torture, 26 June 2018

Yüksek Temsilci Federica Mogherini'nin Uluslararası İşkence Mağdurlarına Destek Günü vesilesiyle AB adına yaptığı açıklama, 26 Haziran 2018

25.06.2018 Pt - 11:43

Basın Bildirisi
25/06/2018 

Uluslararası İşkence Mağdurlarına Destek Günü vesilesiyle Avrupa Birliği, her türlü işkence ve diğer zalimane, gayri insani ya da küçük düşürücü muamele veya cezalandırmanın önlenmesi, kınanması ve ortadan kaldırılması yönündeki kararlılığını bir kez daha güçlü biçimde teyit eder. İşkencenin uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde kati suretle yasaklanmasına karşın dünya genelinde münferit vakalar ya da sistematik biçimde olmak üzere farklı şekillerde uygulanmaya devam etmektedir. İşkence, erkek, kadın veya çocuk herkesi hedef alabilir. İşkence failinin cezalandırılması ve adalet önüne çıkartılması gereken, affedilemez bir suçtur.

Bu utanç verici insan hakları ihlaline maruz kalan ve kalmaya devam eden herkesi korumak için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi, ve farkındalık yaratarak veya sivil toplum kuruluşlarında veya mağdurlara destek konusunda görev alarak cesaretle bu suçun karşısında duran herkese destek olmayı sürdüreceğiz.

İşkence ve diğer kötü muamele türleriyle mücadele, Avrupa Birliği Antlaşmalarında ve Temel Haklar Sözleşmesinde hükme bağlanmış olup AB'nin 2015-2019 İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı'nda öncelikli alan olarak yer almıştır.

İşkencenin ortadan kaldırılması için yasaklama, önleme, cezasızlıkla mücadele ve mağdurlara tazmin hakkı tanınması gibi unsurları içeren siyasi ve insan hakları diyalogları, farkındalık yaratma faaliyetleri ve mali destek gibi – başta Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları aracı ve kalkınma yardımı politikalarımız olmak üzere - çeşitli yöntemleri kapsayan global bir yaklaşımı benimsiyoruz. AB ayrıca tüm faaliyetlerinde ve terörle mücadele, kriz yönetimi ve göç bağlamında, en zor durumdaki insanlara karşı işkencenin önlenmesine ilişkin tedbirler alınması ihtiyacını savunmaktadır.

Uluslararası ve bölgesel mekanizmaların yanı sıra Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve Önleme Mekanizmaları tarafından üstlenen mühim rol, işkencenin ortadan kaldırılması bakımından kilit önem taşımaktadır. AB, bu kurumların yürüttüğü önemli çalışmaları dünyanın çeşitli ülkelerinde mali olarak desteklemektedir. Bağımsız ulusal önleme mekanizmalarının kurulması daimi izleme ve diyalog yoluyla, işkencenin önlenmesi açısından anlamlı değişimler yaratabilir.

İşkence ancak güç birliği yapan, ortak stratejiler tanımlayan ve ortak eylemleri hayata geçiren küresel çaba yoluyla ortadan kaldırılabilir. Bu yönde ilerleme kaydedilebilmesi için ortaklarımız ve sivil toplumla birlikte, bölgesel ve çok taraflı düzeyde, yürütülecek daimi işbirliği büyük önem taşımaktadır.

Örneğin, Eylül 2017'de hayata geçirilen "Öldürme ve İşkence için Kullanılan Malların Ticaretine Karşı Küresel İttifak" (Global Alliance for Torture-Free Trade), AB'nin işkence, idam cezası ve diğer zalimane, gayri insani ve küçültücü muamele ya da cezalandırmanın kati surette yasaklanması noktasındaki kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır. Arjantin ve Moğolistan ile birlikte başlatılan ortak girişim, bu türden malların ticaretinin önlenmesi, kısıtlanması ve yasaklanması için etkin tedbir alma iradesini ortaya koyan ülkelerin küresel çabasıdır.

Bu özel günde, AB, İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi ve onun Seçmeli Protokolünün daha yaygın olarak onanması ve etkin bir şekilde uygulanması çağrısını yineler ve bu belgelerin kısa süre önce Afganistan, Avustralya, Madagaskar ve Sri Lanka yanı sıra Filistin tarafından onanmasını memnuniyetle karşılar.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 70. Yıldönümünün kutlandığı bu yılda, Avrupa Birliği her insanın özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu hatırlatır. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, temel haklara ve insan onuruna saygının evrenselliğine ve bölünmezliğine dayanan kuruluş ilkelerini esas alan AB, dünya çapında işkencenin önlenmesi ve ortadan kaldırılması ve işkence kurbanlarına ve mağdurlarına verilen zararın telafisi için çaba göstermeye devam edecektir.