güzel mavi merdivenler

Ekonomik Reform Programları

Avrupa Sömestri (European Semester) kapsamında, ekonomi politikasının güçlendirilmesi doğrultusunda AB içinde meydana gelen gelişmeleri yansıtan ekonomik yönetişim, Avrupa Birliği Genişleme Politikasının temel ayaklarından biri haline gelmiştir. Genişleme süreci ortaklarının makroekonomik istikrarı güçlendirmeleri, büyümeyi arttırmaları ve katılım için gereken ekonomik kriterleri karşılamalarına yardımcı olabilmek üzere yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir.

Sonuç olarak 2015’ten başlayarak tüm aday ve potansiyel aday ülkeler, yıllık Ekonomik Reform Programlarını (ERP) sunmaya başlamıştır. Bu programlar, (GSYIH’deki büyüme, enflasyon, ticaret dengesi ve sermaye akışıyla ilgili olanlar da dâhil) orta vadeli makroekonomik tahminleri, müteakip 3 yıla ait bütçe planlarını ve bir de yapısal reform gündemini içermektedir. Yapısal reform gündemi, rekabet gücünün arttırılması ve büyüme ile istihdam yaratılması için gereken koşulların iyileştirilmesini sağlayacak reformları kapsamaktadır.

2018’de tüm genişleme ülkeleri, 2018-2020 dönemini içine alan 4. Ekonomik Reform Programlarını sundular. Bu programlar Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından değerlendirildi. Bu değerlendirmeler temelinde, ülkeye özel yol gösterici politikalarla birlikte Ortak Kararlar üzerinde mutabakata varıldı ve bunlar da yedi genişleme ortağının tamamı ve AB tarafından 25 Mayıs 2018 tarihinde yıllık Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında kabul edildi.

Ekonomik Reform Programlarıyla ilgili Ortak Sonuçlar için:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/western-balkans-and-turkey-joint-conclusions-of-the-economic-and-financial-dialogue/