fbpx Ekonomik Reform Programları | AB Türkiye
güzel mavi merdivenler

Ekonomik Reform Programları

Ekonomik yönetişim, Avrupa dönemi kapsamındaki ekonomik politikayı güçlendirmek amacıyla AB içerisindeki gelişmeleri yansıtan, AB’nin genişleme politikalarından biri haline gelmiştir. Genişleme ortaklarının makroekonomik istikrarının güçlendirilmesi, büyümenin artırılması ve üyelikle ilgili ekonomik kriterlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, Avrupa Dönemi’nde, AB’nin ekonomik politika koordinasyonu prosedürlerine ileriki dönemde katılmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

2
015’ten bu yanatüm aday ülkeler ve potansiyel adaylar Ekonomik Reform Programları’nı (ERP) yıllık olarak hazırlamakta ve sunmaktadır. Bu programlar daha önceden aday ülkeler tarafından hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Programları’nın genişletilmiş versiyonlarıdır. ERP’ler orta vadeli makroekonomik projeksiyonları (GSYİH büyümesi, enflasyon, ticaret dengesi ve sermaye akışı), bütçe planları ve sonraki üç yıl için yapısal reform ajandasını içermektedir. Yapısal reform ajandası rekabet edebilirliği artırmak ve çok çeşitli alanlarda (enerji ve ulaşım piyasaları; sektörel gelişim; iş çevresi ve gayri resmi ekonominin azaltılması; araştırma, geliştirme ve inovasyon ve dijital ekonomi; ticaretle ilgili reform; eğitim ve beceriler, istihdam ve işgücü piyasaları; sosyal içerme, yoksulluğu azaltma ve eşit fırsatlar) büyüme ve iş yaratma koşullarını geliştirmek amacıyla reformlar içermektedir.
 

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası, genişleme ülkelerinin ERP’leri ile ilgili değerlendirmelerini hazırlamaktadır. Bu, genişleme ülkeleri, AB üyesi ülkeler, Komisyon ve Avrupa Merkez Bankası arasında çok taraflı bir ekonomik politika diyaloğunun temelini oluşturmaktadır. Diyalog, katılımcıların en acil ekonomik reform ihtiyaçlarını yansıtan, ülkeye özgü politika rehberliğini içeren ortak sonuçları benimsediği yüksek düzey bir toplantı esnasında zirveye ulaşmaktadır.
 

2019 yılında tüm genişleme ülkeleri, 2019-2021 dönemini kapsayan yıllık Ekonomik Reform Programları’nı sunmuştur. Bu programlar, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında ülkeye özgü politika rehberliği ile birlikte Ortak Sonuçlar, Brüksel’de 17 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen yıllık Ekonomik ve Finansal Diyalog toplantısında yedi genişleme ortağı ve AB tarafından kabul edilmiş ve benimsenmiştir.
 

AB ve Batı Balkanlar ve Türkiye arasındaki Ekonomik ve Finansal Diyalog’un en güncel Ortak Sonuçları’na ulaşmak için:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/17/western-balkans-and-turkey-joint-conclusions-of-the-economic-and-financial-dialogue-of-17-may-2019/

Tüm aday ve potansiyel aday ülkelerin 2019-2021 Ekonomik Reform Programları’nın (ERP) Komisyon değerlendirmelerine ulaşmak için:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/policy-highlights/economic-governance_en