fbpx Emisyonları Azaltarak Hava Kalitesinin İyileştirilmesi | AB Türkiye
Heavy sulfurid smoke over a blue sky

Emisyonları Azaltarak Hava Kalitesinin İyileştirilmesi

 Arka plan

Türkiye’de kentleşme ve sanayileşmenin artışının çarpık kentleşmeyle birleşmesi sonucu, hava kirliliğinde artış yaşanmıştır.     Endüstriyel emisyonlar, araba egzozları, konutların ısınması ve elektrik üretimi, hava kalitesinin kötüye gitmesine neden olmaktadır. Fakat, havadaki NO gazları, uçucu organik bileşikler ve ozon gazının seviyelerine dair güvenilir veri eksikliği sebebiyle sorunun boyutu tam olarak belirlenememiştir. Katılım hazırlıklarının bir parçası olarak, hava kalitesinde AB standartlarını yerine getirebilmesi için Türkiye’nin gerekli altyapıyı oluşturması gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, dört ana kirletici olarak adlandırılan sülfür dioksit, nitrojen oksitler, uçucu organik bileşikler ve amonyak için ülkelerin üst limitler belirlenmesini gerektiren AB direktiflerini kabul etmesini ve uygulamasını sağlamaktır.

Bu süreç, ulusal mevzuatın değerlendirilmesi ve her dört kirletici için tavan değerler belirlenerek hazırlanmasını içermiştir. Bu adıma hazırlık olarak öncelikle sanayi, konut ısınması ve araç kaynaklarına odaklanan, mevcut ve öngörülen emisyon seviyeleri üzerine ülke çapında bir anket yapılmıştır. Ayrıca, ilgili bakanlıkların (çevre ve enerji) ve Türk İstatistik Kurumu’nun çalışanlarına, söz konusu dört kirletici için veri ve kaynak analizi ve hava kalitesi modellemesi konularında eğitim verilmiştir.

Başka bir faaliyet ise, paydaşlara ve kamuoyuna yönelik, emisyonun düzenlenmesi ihtiyacı ve atılacak adımların olası etkileri konusunda seminerler ve çalıştaylarla bilinç oluşturulmasıdır.

Geleceğe yönelik olarak ise proje, hava kalitesini iyileştirmek için kapsamlı ve uzun vadeli bir strateji geliştirmiştir. Bu yol haritası, emisyonun düşürülmesine dair eylem planlarını da içermektedir.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL VERİLER

  • BÜTÇE: 2.05 m € ( 1.91 m €)
  • BÖLGE: Türkiye genelişnde
  • DURUM: Tamamlandı (2013)