IPA Türkiye

Sivil topluma verilen destek, Türkiye’ye yapılan katılım öncesi yardım kapsamındaki önemli bir öncelik olduğu için, 4 yıllık bir dönemi kapsayan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi onaylanmıştır. IPA 2014-2020 çerçevesi, katılım yolunda ilerleyen Türkiye’ye verilen AB mali yardımının önceliklerini belirlemektedir.

Kullanılan strateji; ilgili Türk makamları, Avrupa Parlamentosu, Üye Ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri, uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’de kurulu olan STÖ’ler ile yürütülen istişare süreçleri çerçevesinde geliştirilmiştir.  Strateji, Türkiye’nin katılım kriterlerini karşılamasına yardımcı olmak için mali yardıma en çok ihtiyaç duyulan ve mali yardımın en yararlı olacağı kilit nitelikteki alanları belirlemektedir.

IPA II kapsamındaki mali yardım, aşağıda yer alan dört amaca hizmet etmektedir:

  • Politik reformları desteklemek;
  • Ekonomik, sosyal ve ülkesel kalkınmayı sağlamak;
  • Faydalanıcı ülkenin, AB üyeliği sebebiyle (gelecekte) ortaya çıkacak yükümlülükleri yerine getirebilme becerisini güçlendirmek;
  • Bölgesel entegrasyon ve ülkesel işbirliğini güçlendirmek.

 

IPA II buna ek olarak, her biri sivil toplum ile ilgili olan beş politika alanı için de mali destek vermektedir:

  • AB üyeliğine hazırlık aşamasında yapılan reformlar ve ilgili kurumsal gelişim ve kapasite geliştirme çalışmaları;
  • Sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma;
  • Sosyal politikalar, istihdam, eğitim, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi;
  • Tarım ve kırsal kalkınma;
  • Bölgesel ve ülkesel işbirliği.