fbpx Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) | AB Türkiye
Young adults holding EU flag

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) ile, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Türkiye, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaktadır.

Katılım öncesi fonlarının nihai amacı, vatandaşlara daha iyi fırsatlar sunulması ve vatandaşların AB vatandaşlarıyla eşdeğer standartlara kavuşmasını sağlayarak bireylerin hayatlarını iyileştirmektedir.

2014 - 2020 dönemi için sağlanan IPA mali desteğinin dört ana amacı bulunmaktadır:

  1. Politik reformlara destek;

  2. Ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya destek;

  3. Birlik müktesebatına aşamalı olarak uyum sağlanmasını desteklemek suretiyle faydalanıcı ülkenin, AB üyeliği sebebiyle (gelecekte) ortaya çıkacak yükümlülükleri yerine getirebilme becerisini güçlendirmek;

  4. Bölgesel entegrasyon ve ülkesel işbirliğini güçlendirmek.

Avrupa Birliği, IPA 2014 - 2020 kapsamında Türkiye’ye gösterge olarak 4.453,9 milyon avro tahsis etmiştir. Öncelikle desteklenecek sektörler demokrasi ve yönetişim; hukukun üstünlüğü ve temel haklar; çevre ve iklim faaliyetleri; ulaşım; enerji; rekabet edebilirlik ve inovasyon; eğitim, istihdam ve sosyal politikalar; tarım ve kırsal kalkınma ile bölgesel ve ülkesel işbirliğidir.

IPA mali desteğinin bu sektörlere ilişkin stratejik öncelikleri Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi içerisinde tanımlanmaktadır. Söz konusu stratejik öncelikler, AB’nin genişlemeye ilişkin politika çerçevesi ve Türkiye’nin ulusal sektör reform planları içerisinde belirtildiği şekilde politik öncelikleri yansıtmakta, Türkiye’nin katılım kriterlerini karşılamasına yardımcı olmak için mali yardım kullanılması gereken kilit alanları belirlemektedir. Sözkonusu strateji belgesi halihazırda ara dönem inceleme sürecinde olup 2017 yılında yayımlanacaktır.

Bir önceki IPA döngüsünde (2007 - 2013) geçişe destek ve kurumsal yapılanma, sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olarak belirlenen beş bileşen kapsamında Türkiye’ye 4.483,6 milyon avro tahsis edilmiştir. Bu fonların  uygulaması devam etmekte olup çalışmalar 2019 yılı itibariyle tamamlanacaktır.

Reform yapılacak sektörlere ve politikalara ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için sayfanın en üstünde yer alan ana menüdeki NE YAPIYORUZ başlığını inceleyiniz.

Türkiye'nin muhtelif illerinde ve farklı sektörlerdeki IPA destekli projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için proje veritabanımızı sorgulayabilirsiniz.

IPA ile ilgili hukuki dayanağı da dahil olmak üzere daha fazla bilgiye Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden erişebilirsiniz.

IPA kapsamındaki ihale duyuruları ve sonuçlarını görmek için İhale Olanakları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.