leader

AB ve Türkiye IPARD II Programı Kapsamında LEADER Yaklaşımını Destekliyor

22.08.2019 Per - 18:21

22/08/2019

IPARD II Programı LEADER Tedbirinin açılışı münasebetiyle 22 Ağustos tarihinde Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

 
Kırsal kalkınma politikası AB Ortak Tarım Politikasının giderek önem kazanan bir bileşenidir. Kırsal kalkınma politikası Avrupa'nın kırsal bölgelerinde ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara yanıt vererek sürdürülebilir kalkınmayı destekler. LEADER AB'nin kırsal kalkınma politikası kapsamında yenilikçi bir yaklaşımıdır.  

LEADER nedir?

LEADER kısaltması “Kırsal Ekonomi ve Kalkınma Eylemleri Arasındaki Bağlantı” anlamına gelen Fransızca “Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelir. Buradaki ana fikir; kişiler ve kuruluşların enerjisini ve kaynaklarını harekete geçirmek ve kamu, özel ve sivil sektörler arasındaki ortaklıkları alt - bölge düzeyinde teşvik etmektir. 

Tecrübeler LEADER 'in kırsaldaki halkın günlük hayatında gerçek bir fark yarattığını ortaya koymuştur. Eski ve yeni kırsal sorunlara yenilikçi çözümler bulunmasını teşvik ederek önemli bir rol oynayabilen LEADER, yerel kapasitenin geliştirilmesi ve kırsal toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni yöntemlerin test edilmesi sürecinde bir nevi 'laboratuvar' işlevi görür. Bu çerçevede, AB Üye Devletlerindeki pek çok kırsal bölgede başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır ve gelecekteki üye devletletin kırsal bölgelerine de günümüzün değişen koşullarına uyum sağlamaları için destek olarak önemli bir rol oynayabilir. 

LEADER yaklaşımı, yerel düzeyde strateji geliştirme ve kaynak tahsisatı yoluyla yerelin güçlendirilmesiyle alakalıdır. LEADER'ın alan bazlı kalkınma ve yerel halkın karar alma süreçlerine katılımının sağlanması yaklaşımının merkezinde Yerel Eylem Grubu yer almaktadır.  

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger toplantı münasebetiyle şu açıklamayı yapmıştır; "Türkiye mevcut IPARD ülkeleri arasında LEADER akreditasyonunu alan ilk ülkedir. LEADER'in Türkiye'de başarıyla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Kırsal toplulukların LEADER'a hazır olduğunu ve bu konuyla yakından ilgilendiklerini görüyor ve LEADER'ın kırsal topluluklar üzerinde önemli ölçüde etki edebileceğini yaptığımız temaslarda gözlemleyebiliyoruz.  LEADER yöntemi yalnızca AB finansmanı sağlanmasından ibaret değildir; yerelde kırsal alanların aktif kalkınmasını sağlamaları amacıyla kadınlar, gençler, özel sektör ve kamu sektörü, sosyal ortaklar ve Sivil Toplum Örgütleri harekete geçirmeyi hedeflemektedir."       

Yer: Grand Ankara 
Saat: 09:00.

LEADER Teklif Çağrılarına ilişkin daha fazla bilgi için:  www.tkdk.gov.tr 
Daha fazla bilgi için: 
Leyla Alma Tel: (+90 312) 4598700, eposta: leyla.alma@eeas.europa.eu
Basınla ilgili sorularınız için:  
Miray Akdağ M +90 532 624 93 56, Tel : +90 4598877 eposta : miray.akdag@eeas.europa.eu

 

Konuşmanın tam metni