fbpx Örnek Projeler: Çevre ve İklim Değişikliği | AB Türkiye
kuşadası'nda kuşlar

Örnek Projeler: Çevre ve İklim Değişikliği

Türkiye’de Çevresel Konulara ilişkin Stratejik Değerlendirmeler

“Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliğinin Uygulanması Teknik Yardım Projesi” başlıklı ve AB tarafından finanse edilen 1 milyon Euro bütçeye sahip proje, dört sektörde SÇD raporlarının AB standartlarına olarak hazırlanmasına destek sağlamıştır. Söz konusu projeyle, Stratejik Çevresel Değerlendirmeye ilişkin taslak yönetmelik, AB normları ile uyumlu hale getirmek amacıyla kapsamlı bir şekilde revize edilmiştir. Buna ek olarak proje, çevresel etki değerlendirmelerine ilişkin farkındalığı her düzeyde artırmış olup, Türk uzmanlara eğitim olanağı sağlamıştır.

Türkiye’de Doğanın AB Standartlarına Uygun Bir Şekilde Korunması

AB fonlu ve 7 milyon Euro bütçeli proje, Türkiye’deki doğal yaşam alanlarının ve biyoçeşitliliğin başta Kuş ve Habitat Direktifleri olmak üzere, AB doğa direktifleri doğrultusunda korunmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Türkiye’deki NATURA 2000 Ağı’nın belirlenmesi ve tasarlanması için gerekli olan kurumsal ve teknik kapasite, gerçekleştirilecek bir seri eğitim, çalıştay, çalışma ziyaretleri ve önemli sayıdaki saha çalışmaları sayesinde güçlendirilecektir.

Projenin pilot bölgesi, birçoğunun Türkiye’ye özgü olduğu, farklı türler ve yaşama alanlarından oluşan geniş bir yelpazeye sahip İç Anadolu Bölgesi’dir.  Söz konusu proje, eksik bilgileri tamamlanması amacıyla boşluklarını değerlendirecek, Bakanlığın hem merkez hem de taşra teşkilatlarında çalışan personeline eğitim olanağı sağlayacak  ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin de dahil olduğu paydaşların  konuyla ilgilenmesine olanak sağlayacaktır.

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Projesi

Bu proje, toplamda 15.5 milyon Euro’luk bütçeye sahip 4 Teknik Yardım Kontratı ve bir hibe programından oluşmaktadır. 2017 yılının başlarında hayata geçirilecek olan proje bileşenleri, iddialı bir iklim eylemi için engel teşkil eden mevcut boşlukların azaltılması hususunda Türkiye’ye destek sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu projede aşağıda verilen hayati unsurlar üzerinde durulacaktır:

  • Düşük karbonlu kalkınmaya ilişkin stratejileri ve eylemleri formüle eden analitik bir temel oluşturma: Bu bileşen kapsamında, sera gazı projeksiyonlarına dayalı azaltma senaryoları ve seçenekleri geliştirilecektir. Söz konusu analitik çalışma farklı sektörlerde yer alan uygun maliyetli azaltma önlemlerinin belirlenmesi için kullanılacaktır.
  • Arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık (AKAKDO) sektörü için analitik bir zemin oluşturulması: Bu bileşen, arazi kullanımı ile ormancılık sektörlerindeki sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının tahmini ve raporlanması için gerekli olan spesifik uzmanlığı artırarak, AKAKDO sektöründe karşılaşılan zorlukların çözümüne odaklanacaktır.  
  • Uyum için kapasitenin artırılması ve florlu gazlara ilişkin kapasite geliştirilmesi: Bu bileşen, kapasiteyi ve yasal çerçeveyi güçlendirerek, sera gazlarından biri olan ve üretim sonucu oluşan florlu sera gazlarının giderilmesi hususunda, Türkiye’ye destek verecektir.
  • Kamuoyu bilincinin artırılması ve paydaş kapasitesinin güçlendirilmesi: Bu bileşen, bireysel ve toplumsal seviyede iklim eylemini artırmak amacıyla, toplumun kaynaklar ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.
  • İklim değişikliği hibe programı: Bu program, yerel makamların ve taban örgütlerin iklim eylemine finansal destek sağlayacaktır.