2016 yılında, ilk defa sığınma talebinde bulunan kayıtlı başvuru sahibi sayısı 1.2 milyon

2016' da, ilk defa sığınma talebinde bulunan kayıtlı başvuru sahibi sayısı 1.2 milyon

46/2017 -  16 Mart 2017

 

AB Üye Devletlerinde sığınma
2016 yılında, ilk defa sığınma talebinde bulunan kayıtlı başvuru sahibi sayısı 1.2 milyon
Suriyeliler, Afganlılar ve Iraklılar en fazla sığınma talebinde bulunan uyruklar arasında yer almaya devam ediyor

2016 yılında, AB Üye Devletlerinde ilk defa uluslararası koruma talebinde bulunan sığınmacı sayısı 1 204 300 idi. 2014 yılı istatistiğinin (562 700) neredeyse iki katına denk gelen bu rakam, (ilk defa başvuruda bulunan kayıtlı başvuru sahibi sayısının 1 257 000 kişi olduğu) 2015'e nazaran hafif bir düşüşe işaret etmektedir.

AB'de sığınma başvurusunda bulunan kişilere ilişkin bu veriler Avrupa Birliği'nin İstatistik Bürosu olan Eurostat tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu veriler, Eurostat'ın internet sitesinde yer alan bir makale ve veri grafikleri ile desteklenmektedir.

 

AB Üye devletlerinde ilk defa sığınma talebinde bulunan kayıtlı başvuru sahibi sayısı Number of first time asylum applicants registered in the EU Member States

Her 10 kişiden 6'sı Almanya'da sığınma talebinde bulundu

İlk defa başvuruda bulunan kayıtlı 722 300 kişi ile AB Üye Devletlerinde 2016'da ilk defa yapılan toplam başvuru sayısının %60'ı Almanya'da gerçekleşmiştir. Almanya'yı İtalya (121.200 veya %10), Fransa (76.000 veya %6), Yunanistan (49.900 veya %4), Avusturya (39.900 veya %3) ve Birleşik Krallık (38.300 veya %3) izlemiştir. 2016'da 5000'i aşkın kişinin ilk defa sığınma talebinde bulunduğu AB Üye Devletleri arasında, önceki yıla nazaran en fazla ilk başvuru artışının olduğu ülkeler şu şekildedir: Yunanistan (2016 yılında 2015 yılı rakamına nazaran 38.500 sığınmacı ek olarak ilk sığınma talebinde bulunmuştur, bir başka deyişle ilk sığınma talebinde bulunan başvurucu sayısı %+339 artmıştır), Almanya (ilaveten 280.500 başvurucu veya %+63) ve İtalya (ilaveten 37.900 başvurucu veya %+46). Buna karşılık, en büyük düşüş İsveç (%-86), Finlandiya (%-84) ve Danimarka'yı (%-71) içeren İskandinav Üye Devletlerinde ve ayrıca Macaristan (%-84), Belçika (%-63), Hollanda (%-55) ve Avusturya'da (%-53) görülmüştür.

En yüksek ilk başvuru sahibi sayısı Almanya nüfusuyla göreceli, Slovakya’da en düşük

Her bir üye ülke nüfusuyla karşılaştırıldığında ilk defa başvuru yapan kayıtlı başvuru sahibi sayısının 2016 en yüksek seyrettiği ülke Almanya (bir milyon mukime düşen ilk başvuru sahibi sayısı 8 789) iken bu ülkeyi Yunanistan (4 625),  Avusturya (4 587), Malta (3 989), Lüksemburg (3 582) ve Kıbrıs (3 350) izlemiştir. Buna karşın en düşük rakamlar ise Slovakya (bir milyon mukime düşen başvuru sahibi sayısı 18), Portekiz (69), Romanya (94), Çek Cumhuriyeti ve Estonya’da (her iki ülke için de 114) gözlenmiştir. 2016 yılında tüm AB genelinde bir milyon mukime düşen ilk sığınma başvurusu sahibi sayısı toplamda 2 360 olmuştur.

İlk sığınma başvurusu sahiplerinin yaklaşık %30’u Suriyeli oldu

Suriye (İlk başvuru sahipleri toplam sayısının %28’i ile) 2016’da da AB’ye üye ülkelere sığınma başvurusunda bulunan uyruklar arasında en önde er aldı. 2016 yılında AB’ye sığınma için ilk defa başvuran 334 800 Suriyeli’nin neredeyse %80’i (266 250) Almanya’da kayıt altına alındı. 13 AB üyesi ülkedeki sığınmacıların toplam sayısına bakıldığında da Suriyeliler en üst sıradaki uyruk olarak göze çarpmaktadır.

2016’da AB’ye üye ülkelere sığınma başvurusunda bulunan uyruklar arasında Afganistan (toplam ilk başvuru sayısının %15’i) ise ikinci sırada yer aldı. 2016 yılında AB’ye sığınmanın sağladığı korunmadan faydalanmak için ilk defa başvuran 183 000 Afgan’ın neredeyse %70’lik kısmı (127 000) başvurusunu Almanya’da yaptı. 5 AB üyesi ülkedeki sığınmacılara bakıldığında Afganlar uyruk olarak ilk sırada yer aldı.

2016’da yapılan ilk başvurular içinde 127 000 kişi (veya AB toplamının %11’i) ile Irak, AB’ye üye ülkelere sığınma başvurusunda bulunan uyruklar arasında üçüncü sırada yer aldı. Bunların ¾’ü (96 100) başvurusunu Almanya’da yaptı.


AB’ye üye bir ülkeye ilk defa sığınma başvurusu yapanların uyruklara göre dağılımı, 2016

a

 

aa

 

 

 

2016 yılı sonunda bir milyon sığınma başvurusu beklemede

Bekleyen uluslararası koruma başvurusu, her hangi bir zaman dilimi içinde yapılmış olan ve referans dönemi sonu itibariyle, halen konudan sorumlu ulusal makamlar tarafından değerlendirme sürecinde tutulan başvurulardır. Bir diğer ifadeyle bu başvurular, halen hakkında karar alınmasını bekleyen “depodaki” başvuruları ifade etmektedir. Buna ilişkin istatistiki veriler, ulusal makamların iş yükünü ölçme amaçlıdır.

2016 sonu itibariyle AB üyesi ülkelere yapılan ve halen konudan sorumlu ulusal makamlar tarafından değerlendirilmekte olan uluslararası koruma başvurusu sayısı 1 094 100’dur. 2015 yılı sonundaki sayı da neredeyse aynı düzeyde idi (1 002 400). 2016 sonu itibariyle 601 900 bekleyen başvuruyla (AB toplamının %55’i) AB genelinde en yüksek rakamlar Almanya’da gerçekleşmiş, bu ülkeyi İtalya (99 900 veya %9), İsveç (83 000 veya %8) ve Avusturya (77 400 veya %7) takip etmiştir.

Number of asylum applications pending at the end of the month in the EU Member States

Mavi     : (Ay sonu itibariyle) Bekleyen başvuru sayısı
Siyah    : (Ay boyunca) Başvuru sahipleri
Jan: Ocak; Feb: Şubat; Mar: Mart; Apr: Nisan; May: Mayıs; Jun: Haziran;
Jul: Temmuz; Aug: Ağustos; Sep: Eylül; Oct: Ekim; Nov: Kasım; Dec: Aralık

 

Yayımlayan: Eurostat Basın Bürosu
Vincent BOURGEAIS
Tel: +352-4301-33 444
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu

@EU_Eurostat
EurostatStatistics

Verilerin üretimi: Alexandros BITOULAS
Tel: +352-4301-37 608
alexandros.bitoulas@ec.europa.eu

Piotr JUCHNO
Tel: +352-4301-36 240
piotr.juchno@ec.europa.eu

ec.europa.eu/eurostat/

Medyaya ilişkin talepleriniz için: Eurostat media support / Tel: +352-4301-33 408 / eurostat-mediasupport@ec.europa.eu

 

 

AB üyesi ülkelere ilk defa sığınma başvurusu yapanlar

aaa

 

İlk defa başvuru yapan sayısı en yakın 5’e yuvarlanmıştır. Hesaplamalar kesin veriye dayanmaktadır.
* Mukimlerden kasıt, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle ikamet eden nüfustur.
: Elde veri yok – Geçerli değil 
Kaynak veri setine buradan ulaşılabilir.


2016’da ilk defa sığınma başvurusu yapanların uyruk olarak dağlımı

b


İlk defa başvuru yapan sayısı en yakın 5’e yuvarlanmıştır. Hesaplamalar kesin veriye dayanmaktadır. 
* Vatansız, her hangi bir devlet tarafından vatandaş olarak tanınmayan kişiyi ifade eder.
** BM Güvenlik Konseyi’nin 1244/99 kayarı uyarınca Kosova.
Kaynak veri setine buradan ulaşılabilir.

 

Coğrafi bilgi

Avrupa Birliği (AB) Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç ve birleşik Krallık’tan oluşmaktadır.

Yönetmeler ve tanımlar

Sığınmaya ait veriler Eurostat’a, 11 Temmuz 2007 tarihli ve (EC) 862/2007 sayılı Topluluk göç ve uluslararası koruma istatistikleri konulu Tüzüğün 4üncü maddesi hükümleri uyarınca Üye Devletlerin İçişleri ve Adalet Bakanlıkları veya göç idareleri/ajansları tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca tüm üye devletler ilk defa sığınma başvurusu yapanlarla ilgili verileri de gönüllülük temelinde paylaşmaktadır.

AB toplamının hesaplanmasında, üye devletlerden gelen veriler bir araya getirilir. Üye devlet verilerinden kasıt ise ilgili üye devlete ilk defa sığınma başvurusunda bulunan kişi sayısıdır. Bireyler, belli bir referans yılında, birden fazla üye devlette uluslararası koruma başvurusu yapabilirler. Netice itibariyle AB toplamı denildiğinde, bu türden çoklu başvurular da sayıya dâhil olabilmektedir. Eldeki en son Dublin istatistiklerine dayanarak yapılan tahmine göre, AB’de sığınma başvurusu yapanların yaklaşık %6’lık bir kesimi, aynı yıl içinde birden fazla AB ülkesinde sığınma başvurusu yapmıştır.

'Uluslararası koruma başvurusu' 2004/83/EC sayılı Konsey Direktifinin 2(g) maddesinde tanımlanan haliyle uluslararası koruma için yapılan başvuru anlamına gelmektedir. Bu kapsama, başvurunun ister sınıra gelindiğinde isterse ülke içinden yapılmış olması veya kişinin sınırlara yasal yollarla girip girmediğinden (örn. turist olarak veya yasadışı yollarla) bağımsız olarak yapılan mülteci statüsü veya ikincil koruma statüsü başvuruları da dâhildir.

'İlk defa sığınma başvurusunda bulunan kişi'  ilk defa uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişi ya da aile üyesi olarak böyle bir başvuru kapsamına dâhil edilen kişi anlamına gelmektedir. Dublin prosedürüne dâhil olduğu sonradan anlaşılan kişiler tarafından yapılan başvurular, eğer söz konusu kişiler ilk defa sığınma başvurusunda bulunuyorsa ilk defa sığınma başvurusunda bulunan kişi istatistiğine dâhil edilmiştir. Başvuru sahipleri bildirimde bulunan ülkede önceden hiç uluslararası koruma başvurusunda bulunmadılarsa, AB'nin başka bir Üye Devletinde başvuruda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ilk defa başvuruda bulunan kişi olarak kaydedilebilir.

Bu haber bülteni 'ilk defa sığınma başvurusunda bulunan kişilerin' sayısı konusundadır. 'İlk defa sığınma başvurusunda bulunan kişi' göstergesi mükerrer başvuruda bulunan -- bir başka deyişle, bir ülkede birden fazla sığınma başvurusunda bulunan -- kişileri hariç tutmakta, dolayısıyla AB Üye Devletlerinde uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişi sayısı konusunda daha doğru bir tablo sunmaktadır. Tüm Üye Devletler Eurostat'a bu gösterge konusunda veri sağlayabildiği için söz konusu göstergenin kullanımı artık mümkün hale gelmiştir.

'Başvurusu bekleyen' kişi; referans alınan sürede uluslararası koruma başvurusu yetkili ulusal makamlar tarafından değerlendirilmekte olan kişiye işaret etmektedir. Bu ibare, başvurusu idari ve/veya adli sürecin herhangi bir safhasında, değerlendirme aşamasında olan tüm kişileri içermektedir (bkz Yönetmelik Md. 4.1(b)).

 

Ayrıntılı bilgi için:

Eurostat database on asylum and managed migration
Eurostat metadata on asylum applications statistics
Eurostat Statistics Explained article on asylum quarterly data
Eurostat Statistics Explained article on asylum annual data
Eurostat interactive infographic on asylum applicants in 2016