2017 Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yayımlanan ortak açıklama

2017 Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yayımlanan ortak açıklama

8 Mart 2017

Avrupa Birliği, kuruluş döneminde olduğu gibi bugün de Avrupa'da ve dünyanın her yerinde kadınların yanında yer almaktadır.

Altmış yıl önce, kadın-erkek eşitliği Avrupa Birliği'nin temel değerlerinden biri olarak Roma Antlaşması'na dâhil edildi. O dönemde Avrupa'nın 'eşit işe eşit ücret' ilkesine olan bağlılığı, dünyada benzeri görülmemiş bir örnekti. AB, o günden beri öncü olmaya devam etti ve bu alanda her açıdan görünür bir ilerleme kaydetti. Biz, ayrımcılığa ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadelede kadın haklarını savunmak ve onları güçlendirmek için yorulmak bilmeden çalışıyoruz. 

2017 yılında, şimdiye dek hiç olmadığı kadar çok sayıda kadın iş sahibidir, üniversite mezunudur, siyasette aktif yer almaktadır ya da Avrupa şirketlerinde üst düzey görevlerdedir. Komisyon içinde kadınlar toplam işgücünün %55'ini temsil etmektedir. Bununla birlikte, çok sayıda kadın, özellikle de bekâr anneler, halen Avrupa Birliği'nde ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için mücadele etmektedir. Avrupa Birliği'nde kadınların istihdam oranı 2016'da tüm zamanların en yükseği olan % 65.5'e ulaşmış olsa da, % 77'lik erkek istihdamı ile mukayese edildiğinde halen büyük bir fark söz konusudur.

Hem Avrupa'nın içinde hem de dışında daha yapılması gereken çok şey vardır. Kadınlar genellikle çatışma, göç ve yerinden edilme hallerinde ve yoksulluğun ve iklim değişikliğinin en ağır etkiyi yarattığı durumlarda en savunmasız durumdaki gruptur. Buna ilaveten, mevcut göç bağlamında AB'ye gelen insan ticareti mağduru kadın sayısının da misliyle arttığı görülmektedir.

Kadınlara karşı hoşgörüsüzlük ve kadın düşmanlığı, korkakça İnternet'in anonim yüzünün arkasına saklananlar arasında olduğu kadar kamusal alanda da kendini göstermektedir. Kadın haklarına yönelik saldırılar artmaktadır. Çok sayıda Avrupalı ​​halen karşı tarafın rızası olmaksızın gerçekleştirilen cinsel ilişkinin mazur görülebileceğini düşünmektedir. Kadınlar ayrıca, başta çatışma bölgelerinde olmak üzere, dünya çapında ayrımcılık ve şiddetin başlıca hedefi olmaktadır. 

Bununla birlikte, kadınlar aynı zamanda zor dönemlerde ilk çözüm arayan, direncini muhafaza etmeye çalışan ve ülkelerinin geleceğine dair vizyon sahibi olan kişilerdir. Bu nedenle AB, Afganistan ya da Suriye'deki gibi en zorlu koşullarda dâhil olmak üzere, tüm dünyadaki kadın gruplarıyla etkileşim içerisinde olmaya devam etmektedir.

Bu amaçla Birlik içerisinde ve dışarıda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle:

2016-2019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejik Taahhütleri vasıtasıyla Avrupa Komisyonu iş, ücret, karar alma ve şiddet gibi başlıca alanlarda eşitsizlikle mücadele etmektedir. 

Avrupa Komisyonu 2017 yılını kadın ve kız çocuğuna yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına ithaf etmiştir.

Komisyon bu yıl anne-baba ve bakım hizmeti verenlere yönelik yeni bir iş-yaşam dengesi girişimini hayata geçirecektir. 

Korunma talebiyle Avrupa'ya gelen mağdur durumdaki göçmen kadınlara Avrupa Ortak İltica Sisteminin teklif edilen reformu aracılığıyla, tıbbi yardım, hukuki destek, travma danışmanlığı ve psiko-sosyal destek sağlanacaktır. 

Komisyon, kaçakçılıkla mücadele politikası ve mevzuatının uygulamaya geçirilmesinde, insan ticaretini önleme ve bununla mücadele etme sürecinin toplumsal cinsiyet boyutunu izlemeye devam edecektir. 

2016-2020 AB Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı vasıtasıyla Komisyon Birlik dışındaki faaliyetlerinde, dünya genelinde özellikle eğitim, sağlık ve aile planlaması hizmetlerinden mahrum bırakılmış, çalışma piyasası ve siyaset hayatından dışlanmış, miras, yurttaşlık ya da mülkiyet haklarında ayırımcı kural ve kanunlara tabi kılınmış kadın ve kız çocuklarına destek olmaya odaklanacaktır. 

Sağlanacak yatırımların dünya genelinde en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını temin etmek üzere Komisyon, insani yardımda toplumsal cinsiyet bakış açısını sistematik olarak uygulamaya devam edecektir. 

Komisyon, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dahil olmak üzere BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulamaya geçirilmesine öncülük etmeyi sürdürecektir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği için, kadın ve kız çocuklarının güvenliği için ve kendi potansiyellerinin tam anlamıyla farkına varmalarına yardımcı olabilmek için mücadele etmeyi bırakmamalıyız, bırakmayacağız. Avrupa Birliği 60 yıl önce olduğu gibi dünyadaki tüm kadınlar için eşitlik mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. 

İmza edenler:

Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans

AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/ Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini

Bütçe ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Komisyon Üyesi Oettinger 

Avrupa Komşuluk Politikası & Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan sorumlu Komisyon Üyesi Neven Mimica

Göç, İç İşleri ve Yurttaşlık İşlerinden sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos

İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden sorumlu Komisyon Üyesi Marianne Thyssen

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides

Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu Komisyon Üyesi, Vera Jourová