Siroma Logo

AB Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin ilk uygulama yılına ilişkin tespitlerini görüşmek üzere 16 Mayıs 2017 günü hak temelli STÖ temsilcileriyle bir araya geldi

Avrupa Birliği Komisyonu temsilcileri, Nisan 2016'da kabul edilen Türkiye Ulusal Roman Stratejisinin ilk uygulama yılına dair tespitlerini görüşmek üzere 16 Mayıs 2017 günü Romanlara ilişkin konularda faaliyet gösteren hak temelli STÖ temsilcileriyle Ankara'daki AB Delegasyonunda bir araya geldiler. Yuvarlak masa toplantısı şekkinde yapılan görüşme TACSO tarafından düzenlendi.  

AB, Romanlar ve diğer dezavantajlı grupların kamu hizmetlerine erişimlerinin arttırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Türkiye'deki resmi makamlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmektedir. AB-Türkiye eş finansmanıyla yürütülen "SİROMA" projesi kapsamında 12 ilde, yerel düzeyde Roman toplumlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışan,  20 sosyal destek koordinasyon birimi kurulmuştur.   

Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'nin ve diğer tüm aday ülkelerin, Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik içerilmesi yönündeki çabalarını destekleme konusunda kararlıdır. AB Komisyonu 2011 yılında Ulusal Roman Entegrasyon Stratejileri AB Çerçevesini kabul etmiştir. Bu kapsamda Üye Devletler, başlıca dört alanda (eğitim, istihdam, sağlık ve barınma) Romanlara daha kapsayıcı biçimde yaklaşılmasına yönelik benzersiz bir kararlılık sergilemiştir;   

AB'nin, Türkiye'nin reform sürecine desteği, sadece kamu idaresine sağlanan teknik destekle sınırlı olmayıp aynı zamanda, sivil toplumun gelişimine, STÖ'lerin politika diyaloguna katkı sağlamalarının kolaylaştırılmasına ve STÖ'lerin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmaları da içine almaktadır. 

AB, katılımcı bir politika diyalogunu desteklemek ve Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin ( Ulusal Strateji) uygulanmasına katkıda bulunmak üzere önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki STÖ'lerle olan diyalogunu devam ettirecektir.  

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve SIROMA Programı hakkında daha fazla bilgi için: http://siromatr.net/en-us/

AB ve Romanlara yönelik Kapsayıcılık Politikaları hakkında daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm