Environmental Implementation Review: new way to help Member States apply EU rules benefits citizens, administrations and economy

Çevresel Uygulama Değerlendirmesi: Üye Devletlerin AB kurallarını uygulamalarına yardımcı yeni yöntem vatandaşlara, yönetimlere ve ekonomiye yarar sağlıyor

Avrupa Birliği Komisyonu
Brüksel, 6 Şubat 2017

Atık yönetimi, doğa ve biyo-çeşitlilik, hava kalitesi, su kalitesi ve yönetimi konularında AB kurallarının daha iyi uygulanması

Komisyon bugün, Avrupa çevre politikası ve ortak kuralların daha iyi uygulanmasını amaçlayan bir araç olan Çevresel Uygulama Değerlendirmesini kabul etti. Bu yeni bir sürecin başlangıcıdır. Komisyon Üye Devletlerle birlikte uygulamadaki boşlukların nedenlerini ele alacak ve acil hale gelmeden sorunlara çözüm arayacaktır.      

AB çevre mevzuatının eksiksiz uygulanması, sağlık giderlerinde ve doğrudan çevreyle ilgili giderlerin AB ekonomisinin her yıl 50 milyar Avro tasarruf etmesini sağlayabilir. Eurobarometreye göre 4 vatandaştan 3'ü kendi ülkelerinde çevrenin korunması bakımından Avrupa yasalarının gerekli olduğunu düşünürken, 5 vatandaştan 4'ü Avrupa kurumlarının yasaların doğru uygulanıp uygulanmadığını takip edebilmesi gerektiği görüşündedir.    

Çevre, Balıkçılık ve Denizcilikten sorumlu Komisyon Üyesi Karmenu Vella, konuyla ilgili şunları söyledi; "Çevreye ilişkin kuralların parça parça ve düzensiz biçimde uygulanması kimseye fayda sağlamaz. Çevreyle ilgili yasaların daha iyi uygulanmasının sağlanması yurttaşlara, kamu idarelerine ve ekonomiye yarar sağlamaktadır. Bu noktada Çevresel Uygulama Değerlendirmesi (EIR) devreye girmektedir. Avrupa Komisyonu yurttaşlarının hava ve su kalitesiyle atık yönetiminin en üst standartta olmasını sağlamada Üye Devletlere yardımcı olma konusunda kararlıdır. Bu Değerlendirme bu amaçla gerekli bilgileri, araçları ve zaman takvimini sunmaktadır."  

Bugünkü pakette şunlar yer almaktadır: ülkelerin güçlü ve zayıf yanları, ve sahip oldukları imkanları ortaya koyan 28 ülke raporu; ülke raporlarının siyasi sonuçlarını özetleyen ve hava kalitesi, atık yönetimi ve çevresel ekonomi, su kalitesi, doğanın korunması ve biyo-çeşitlilik gibi alanlarda ortak eğilimleri inceleyen bir Tebliğ; ve tüm Üye Devletlere yönelik iyileştirmelere ilişkin tavsiyeler

Değerlendirme atık yönetimi konusunda, atığın önlenmesinin tüm Üye Devletler bakımından önemli bir güçlük olmayı sürdürdüğünü göstermektedir, zira altı Üye Devlet biyo-çözünür kentsel atıklardan oluşan katı atık depolama sahalarını sınırlamakta yetersiz kalmıştır. 2020 yılına kadar AB atık politikasına tam uygum sağlanması ilave 400,000 istihdam yaratılmasını sağlayacaktır.  

Doğa ve biyo-çeşitlilik alanında birçok başarı hikayesine karşın AB'nin doğaya ilişkin mevzuatının, AB Kuşlar ve Habitatlar Direktifi Uygunluk Kontrolünde teyit edildiği üzere, daha hızlı biçimde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde AB'de biyo-çeşitlilik kayıpları devam edecek, ekosistemlerin gelecekte insan ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmesi tehlikesini doğuracaktır.

28 Üye Devletten 23'ünde, Avrupa genelinde toplam 130'u aşkın şehirde hava kalitesi standartları halen aşılmaktadır. Ulaştırma, hava kalitesi problemlerinin başlıca kaynağıdır. Hastalıklara sebebiyet veren en kötü ikinci çevresel etken olan çevresel gürültünün azaltılmasına yönelik çalışmalar arttırılmalıdır. 

Su kalitesi ve yönetimi konusunda, Üye Devletlerin birçoğu kentsel atık suyun toplanması ve arıtılması konusunda ilgili kurallara tam uyum sağlama çabasında olup 13'ü AB nezdinde yasal süreçle karşı karşıyadır.   Nitrat konsantrasyonu ve ötrofikasyon düzeyleri hem hemen tüm Üye Devletlerde ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir.

Birçok Üye Devlet için bu durumun temelinde yatan nedenler ortaktır; idari kurumlar arasında yetersiz koordinasyon, kapasite yetersizliği, bilgi ve veri eksikliği.

EIR paketinin uygulamaya geçirilmesinin ardından her Üye Devlet ile görüşmeler yapılacak, Üye Devletlerin birbirlerine uzmanlıklarıyla yardımcı olacakları bir akran-akrana destek aracı uygulamaya konulacak, ve Çevre Konseyi ile siyasi görüşmeler başlatılacaktır. 

Ön bilgi

Üzerinde mutabık kalınan kurallar gerektiği şekilde uygulanmadığı takdirde Komisyon yasal süreci başlatabilir. Buna sebebiyet vermemek adına Komisyon çevre politika ve kurallarını daha iyi uygulamalarını sağlamak üzere EIR aracılığıyla Üye Devletlerle birlikte çalışacaktır. 

EIR, Komisyon'un, mevcut mevzuat ve politikalarının daha iyi uygulanmasını içeren Daha İyi Düzenleme politikasının bir parçasıdır. 

Daha fazla Bilgi için  

Tebliğ ve Ek: "AB Çevresel Uygulama Değerlendirmesi: Ortak güçlükler ve daha iyi sonuç almak için çabaları birleştirmenin yolu"

Bilgi notları: 28 Ülke raporu

Çevresel Uygulama Değerlendirmesi web sitesi