fbpx Daha çok güven telkin eden, dinamik, öngörülebilir ve siyasi bir AB katılım süreci için Komisyon önerilerini sunuyor | AB Türkiye
A more credible, dynamic, predictable and political EU accession process - Commission lays out its proposals

Daha çok güven telkin eden, dinamik, öngörülebilir ve siyasi bir AB katılım süreci için Komisyon önerilerini sunuyor

05.02.2020 Çar - 17:23

Avrupa Komisyonu Basın Bülteni
Brüksel, 05 Şubat 2020

Daha çok güven telkin eden, dinamik, öngörülebilir ve siyasi bir AB katılım süreci için Komisyon önerilerini sunuyor

Avrupa Komisyonu bugün, AB katılım sürecini, güçlü siyasi yönlendirme eşliğinde, daha güvenilir, dinamik ve öngörülebilir kılarak ilerletmek için bir teklif sundu.

Komisyon'un Komşuluk ve Genişleme'den Sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi şu açıklamayı yaptı: "Avrupa Birliği'nin Batı Balkanları içererek şekilde genişlemesi Komisyon'un baş önceliğidir. Bu doğrultuda üç kulvarda çalışıyoruz: Öncelikle, bugün, katılım sürecinin nasıl ilerletileceğine ilişkin somut adımlar öneriyoruz. Süreci güçlendirip geliştirirken, amacımız katılım ve AB'ye tam üyelik olmaya devam ediyor. İkinci ve buna paralel olarak, Komisyon, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin başlatılması yönündeki tavsiyesinin güçlü bir şekilde arkasında durmaktadır ve yakında bu iki ülke tarafından kaydedilen ilerlemeye ilişkin güncel durumu paylaşacaktır. Üçüncü olarak, Mayıs'ta Zagreb'de gerçekleştirilecek AB-Batı Balkanlar Zirvesine hazırlık olarak, Komisyon bölge için bir ekonomi ve yatırım geliştirme planı sunacaktır."

Katılım sürecinin ilerletilmesi - Batı Balkanlar için güven veren bir AB perspektifi

Daha fazla güven veren bir süreç: Katılım sürecinin itimada, karşılıklı güvene ve AB ile Batı Balkanlar tarafından net olarak ortaya konulan taahhütlere dayanması gerekmektedir. Güven, aday ülkelerde -başta hukukun üstünlüğü, demokratik kurumların ve kamu idarelerinin işleyişi ve ekonomi olmak üzere- temel reformlar üzerinde daha fazla odaklanarak güçlendirilmelidir. Ortak ülkeler nesnel kriterleri karşıladığı zaman, Üye Devletler liyakata dayalı yaklaşıma saygı göstererek, sürecin bir sonraki aşamasına geçmeyi kabul edecektir.

Daha güçlü siyasi yönlendirme: Katılım süreci siyasi doğası gereği daha güçlü siyasi yönlendirme ve en üst seviyede angajman gerektirmektedir. Komisyon, düzenli olarak gerçekleştirilecek AB-Batı Balkanlar zirveleri ve bakan seviyesinde artan temaslar yoluyla, üst düzey siyasi diyalog ve politika diyaloğu fırsatlarının arttırılmasını önermektedir. Buna ek olarak, Üye Devletler sürecin izlenmesi ve gözden geçirilmesinde daha sistematik olarak yer almalıdır. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması kapsamındaki tüm merciler temel siyasi meseleler ve reformlar üzerinde daha fazla yoğunlaşırken, Hükümetler-arası Konferanslar da müzakerelere daha güçlü bir şekilde  yön verecektir.

Daha dinamik bir süreç: Müzakere sürecine daha fazla dinamizm kazandırılması için Komisyon müzakere fasıllarının altı tematik küme şeklinde gruplandırılmasını önermektedir: temeller; iç pazar; rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme; yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantısallık; kaynaklar, tarım ve uyum; dış ilişkiler. Her kümeye ilişkin müzakereler –açılış kriterlerini karşıladıktan sonra- münferit fasıl olarak açılmak yerine toplu olarak açılacaktır. Temellere ilişkin müzakereler ilk açılıp en son kapatılacak ve bu alandaki ilerleme müzakerelerin genel olarak hızını belirleyecektir. Bir kümenin açılışı ile münferit fasılların kapatılması arasındaki zaman dilimi, tamamen reformların seyrine bağlı olmakla birlikte tercihen bir yıl içerisinde olacak şekilde, sınırlı olmalıdır.

Daha öngörülebilir bir süreç: Komisyon, sürecin farklı aşamalarında AB'nin genişleme ülkelerinden ne beklediği hususuna daha fazla netlik kazandıracaktır. Reformlarda ilerlemenin sağlayacağı olumlu neticeleri ve ilerleme olmadığı takdirde de bunun negatif sonuçlarını daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.

Reform talebini teşvik etmek amacıyla, Komisyon, adayların ilerleme kaydedebilmesi için belirlenmiş olan koşulları daha iyi bir şekilde tanımlayacak ve vatandaşları doğrudan ilgilendiren net ve somut teşvikler ortaya koyacaktır. Teşvikler, bütünleşmenin hızlandırılmasını ve -bir yandan eşit şartlar sağlarken- öte yandan münferit AB politikalarına, AB pazarına ve AB programlarına "aşamalı girişi", ayrıca fonların ve yatırımların arttırılmasını içerebilir. Adaylar reformlarda ne kadar ilerleme kaydederse, süreçte de o kadar ilerleyeceklerdir. Benzer şekilde, Komisyon, reformların hayata geçirilmesi ve katılım süreci gerekliliklerinin yerine getirilmesi sürecinde yaşanan herhangi bir ciddi ya da uzayan durağanlığın veya gerilemenin de orantılı bir şekilde yaptırımlara tabi olması için daha kati tedbirler teklif etmektedir. Müzakereler belli alanlarda beklemeye alınabilir, ya da en ciddi durumlarda bir bütün olarak askıya alınabilir ve önceden kapatılmış olan fasıllar yeniden açılabilir; AB programlarına erişim gibi, yakın bütünleşmenin faydalarına ara verilebilir ya da bunlar geri çekilebilir ve AB fonlarının kapsamı ve yoğunluğu azaltılacak şekilde yeniden düzenlenebilir.

Müteakip adımlar

Komisyon, 6-7 Mayıs tarihlerinde Zagreb'de yapılacak AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin açılışına paralel olarak, Üye Devletlerin teklifi onaylamasını temenni etmektedir. Zirve için Komisyon, Batı Balkanlar bölgesinde yatırım, sosyo-ekonomik bütünleşme ve hukukun üstünlüğünün nasıl ilerletilebileceği hususunu değerlendirecektir.