A Europe that defends: Commission opens debate on moving towards a security and defence union

Savunan bir Avrupa: Komisyon, güvenlik ve savunma birliğinin oluşturulmasını tartışmaya açtı

Brüksel, 7 Haziran 2017

 

Komisyon bugün 27 üyeli AB'de savunmanın gelecekte nasıl şekilleneceği konusunu toplumsal tartışmaya açıyor. 

Komisyon'un Avrupa'nın Geleceği Raporunu yayınlamasının ardından, bugünkü düşünce raporu da, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik ve savunma tehditleriyle nasıl başa çıkılacağı ve Avrupa'nın savunma konusunda 2025'e kadar kendi olanaklarını nasıl geliştirebileceği üzerine farklı senaryolar üzerinde duruyor.  Bu tartışma, Juncker Komisyonu önceliklerinin merkezinde olan, Avrupa vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinin Birlik tarafından nasıl güçlendirileceği konusunda bir karara varılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Düşünce raporu, Üye Ülkelerin ortak savunma olanaklarına yönelik daha etkin harcama yapmasını sağlayacak olan Avrupa Savunma Fonu'nun kurulmasına dair bugün sunulacak olan somut tekliflerle de destekleniyor. 
 

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini konu üzerine şöyle konuştu:  "Komisyon'un da bize eşlik edip Üye Ülkelerin bu konudaki kararlılığını desteklemesiyle, Avrupa Birliği'nde güvenlik konusunda hızlı ve ileriye doğru yol almaktayız. Bugünkü Düşünce Raporu, vatandaşlarımızdan gelen daha bütünleşik ve etkili bir savunma talebiyle başlayarak, Birliğimizin bu alandaki geleceği hakkındaki fikirlere Komisyon'un katkısını temsil etmektedir.  Avrupa Birliği aracılığıyla, Üye Ülkelere, askeri olanaklar geliştirmeleri ve savunmaya daha akılcı yatırımlar yapmaları konusunda destek sağlayabiliriz.  Bir yıldan az bir sürede uzun mesafe katettik ve bu ivmeyi devam ettirmek konusunda kararlıyız."

İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetten sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise şunları ekledi:  "Günümüz dünyasında güçlü bir NATO ve güçlü bir AB her zamankinden daha önemli. Avrupa, mevcut olanı tekrarlamadan, müteffiklerimiz için daha güçlü bir ortak olabilmesi noktasında güvenlik ve savunmasını kendi kontrolüne almak durumundadır. Varmak istediğimiz noktayı biliyoruz ve Üye Ülkeler de bu konuda direk olarak söz sahibi. Ancak varmak istediğimiz noktaya ne kadar hızlı varacağımız konusunda karar vermemizin zamanı gelmiştir."

AB liderleri 9 Haziran'da, savunma konusunda işbirliğinin artırılmasında Anlaşmaların potansiyelini nasıl kullanabileceklerini müzakere etmek üzere Prag kentinde buluşacaklar.  Komisyon, Avrupa savunmasının geleceği için üç muhtemel senaryo geliştirerek bu müzakerelere ve AB çapındaki daha geniş kapsamlı tartışmalara katkıda bulunmaktadır. 

 

  • "Güvenlik ve Savunma İşbirliği" senaryosu çerçevesinde, Üye Ülkeler, gönüllü olarak ve her durumu tek tek ele alarak güvenlik ve savunma işbirliği ihtiyacı konusunda karar alırken, AB de ulusal çalışmalara katkı sağlamaya devam edecektir.  Burada savunma işbirliği güçlendirilecektir, ancak en ağır operasyonlarda AB'nin katılımı sınırlı kalacaktır.  Yeni kurulan Avrupa Savunma Fonu, bir miktar yeni ortak olanağın geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Ancak Üye Ülkeler, savunma olanağı geliştirme ve tedarik çalışmalarının çoğundan bireysel bazda sorumlu olacaktır.  AB-NATO işbirliğinin formatı ve yapısı mevcut haliyle devam edecektir. 
  • Daha iddialı bir "Paylaşılan Güvenlik ve Savunma" senaryosu çerçevesinde, Üye Ülkeler, savunma konusunda dayanışmayı artırmak için belirli finansal ve operasyonel varlıklarını bir havuzda toplarlar.  Burada AB de, Avrupa'nın savunulmasında hem içeride hem de sınırların ötesinde daha büyük bir rol oynayacaktır.  Siber güvenlik, sınır koruması ya da terörizmle mücadele konusunda daha büyük bir rol üstlenecek ve enerji, sağlık, gümrük ve uzay gibi konularda AB'nin iç politikalarının güvenlik boyutunu güçlendirecektir.  Bu, gerekli siyasi iradeyle ve hızla değişen şartlara uyum sağlayabilecek bir karar mekanizmasıyla desteklenecektir.  AB ve NATO da karşılıklı işbirliğini artıracak ve biçok konuda eşgüdüm içinde çalışacaktır. 
  • En iddialı "Ortak Savunma ve Güvenlik" senaryosu, AB Anlaşmasının 42. Maddesine dayalı olarak ortak savunmayı sağlayabilecek ortak bir Birlik savunma politikasının gittikçe gelişen bir biçimde oluşturulmasını öngörmektedir.  Mevcut anlaşma maddesi, bir grup Üye Ülkeye, Avrupa savunmasını bir sonraki aşamaya taşıma yetkisi vermektedir.  Bu senaryo çerçevesinde Avrupa'nın korunması, AB ve NATO için ortak bir güçlendirme sorumluluğunu getirecektir.  Burada AB, üst düzey güvenlik ve savunma operasyonlarını yürütebilecek ve bu, Üye Ülkelerin güvenlik kuvvetlerinin daha ileri düzeyde entegrasyonuna bağlı olacaktır.  Burada AB, Avrupa Savunma Fonu'yla ortak savunma programlarına destek verecek ve özel bir Avrupa Savunma Araştırmaları Teşkilatı kuracaktır. Bu aynı zamanda, kilit öneme sahip stratejik faaliyetlerinin dışarıdan ele geçirilmesini önleyen gerçek bir Avrupa savunma piyasasının oluşumuna katkıda bulunacaktır.  

Yukarıdaki senaryolar birbirini dışlayan senaryolar değildir, ancak dayanışma bakımından üç farklı düzeyde oluşabilecek iradenin varlığını ortaya koymaktadır.  Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesi şarttır.  Üye Ülkeler, AB kurumlarının desteğiyle irade düzeylerini belirleyerek bu konuda direk olarak söz sahibi olacaktır.  Geleceğe bakarak artık bir yol seçmeleri ve Avrupa vatandaşlarının korunması hususunda ne kadar hızlı davranılması gerektiğine karar vermeleri gerekmektedir. 


Arka Plan

Savunma ve güvenlik alanında daha güçlü bir Avrupa, göreve geldiğinden beri Juncker Komisyonu'nun bir önceliği olmuştur.  Savunma alanında son iki yılda, son altmış yılda olduğundan daha fazla ilerleme kaydedilmiştir.  2014 yılının Haziran ayında yayınlanan siyasi ana esaslarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker şöyle demektedir: "Güvenlik ve savunma konularında daha güçlü bir Avrupa inşa etmemiz gerektiği kanaatindeyim.  Evet, Avrupa temelde 'yumuşak bir güç'.  Ancak en güçlü yumuşak güçler bile, en azından bir miktar entegre savunma kapasiteleri olmadan uzun vadede ayakta kalamazlar."

Avrupa şimdiden, karmaşık iki taraflı ve çok taraflı askeri işbirliği yöntemlerinden daha etkin savunma entegrasyonu biçimlerine geçiş yapabilecek araçlara sahiptir.  Avrupa Birliği Anlaşmasının 42(6) Maddesi, benzer görüşteki bir grup Üye Ülkeye, Avrupa savunmasını bir sonraki aşamaya taşıma yetkisi vermektedir.  2016 yılındaki Birliğe Sesleniş Konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bence bu olasılığı değerlendirmenin tam zamanı."

2016 yılının Eylül ayında Başkan Juncker tarafından açıklanan ve 2016 yılının Aralık ayında Avrupa Konseyi'nin de desteklediğini açıkladığı Avrupa Savunma Fonu bugün itibarıyla kurulmuştur.  Bu Fonla, prototiplerin geliştirilmesi, savunma ekipman ve teknolojilerinin temin edilmesi noktasında, savunma araştırmalarına yönelik ulusal yatırımların koordine edilmesi, desteklenmesi ve artırılması hedeflenmektedir. 

AB liderleri tarafından 25 Mart 2017'de kabul edilen Roma Deklarasyonu, daha rekabetçi ve bütünleşmiş bir savunma sanayisinin oluşumuna katkıda bulunabilecek ve NATO ile işbirliği içinde ortak güvenlik ve savunmasını güçlendirebilecek bir AB27'nin inşasını öngörüyordu. 

1 Mart 2017'de açıklanan Avrupa'nın Geleceği Raporu, önümüzdeki on yılda Avrupa'yı bekleyen zorluklar ve fırsatlar üzerinde duruyordu.  Bu Rapor, AB27 için, Birliğin geleceği hakkında yürütülecek bir karar sürecinin başlangıcını simgeliyordu.  Bu tartışmanın teşvik edilebilmesi için, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve ilgili Üye Ülkelerle birlikte, Avrupa şehir ve bölgelerinde bir dizi "Avrupa'nın Geleceği" temalı tartışma paneli düzenleyecektir.  Bu Rapor, ilave olarak, aşağıdaki konularla ilgili bir dizi düşünce raporu ile desteklenmektedir: 
 


Daha fazla bilgi için

Sorular ve Cevaplar - Avrupa Savunmasının Geleceği
Avrupa Savunmasının Geleceği Üzerine Düşünce Raporu
Güvenlik ve Savunma Alanında AB'de Daha Fazla İşbirliği Yapılmasına Dair Bilgi Formu
Avrupa Savunmasının Geleceği Üzerine Avrupa Siyasi Strateji Merkez Notu
Avrupa Savunma Fonu - Sıkça Sorulan Sorular
Avrupa Savunma Fonu ile ilgili Bilgi Formu
Bildiri - "Avrupa Savunma Fonunun Kuruluşu"
Düzenleme Konusunda Teklif
Teklif Çağrısı

 

Ekteki belgeye danışınız:  AB'de savunmaya toplumsal bakış (Özel Eurobarometre 461, Nisan 2017)

IP/17/1516

Basın Sorumluları:

Genel Kamu Danışmanlığı: Europe Direct telefonla 00 800 67 89 10 11 ya da e-posta yoluyla