Consumer Protection, A Common Priority!

Tüketicilerin Korunması Ortak Önceliğimiz!

29.06.2018 Cu - 16:15

29/06/2018

Türkiye'de tüketicilerin korunmasını güçlendirmeyi amaçlayan ve AB fonları ile desteklenen yeni projenin açılışı bugün, 29 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Ankara'daki açılış törenine AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent Tüfenkçi katıldı. 1.8 milyon Avro değerindeki proje AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında finanse ediliyor. Proje ekonomik aktörler, tüketiciler ve tüketici dernekleri, tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri ile kamu yetkilileri gibi temel paydaşlar nezdinde daha etkin uygulama, iletişim ve artan farkındalık yoluyla tüketicilerin daha iyi korunmasını amaçlıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Destek projesinin, tüketicilerin hakları ve mevcut başvuru yolları konusunda bilgiye erişimini arttırması bekleniyor.

Proje, tüketicilere mahkeme dışında basit, adil, etkin ve erişilebilir uzlaşma prosedürleri sunulması amacıyla Yargıtay ve ilgili daireleri dâhil, Türkiye'de tüketici yargı sistemleri ve tüketici hakem heyetlerinin kapasitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Tüketici politikasına dair yeni bir strateji, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün politika belirleme sürecine katılımını arttıracaktır. Bu şekilde, tüccarlar arasında görev ve yükümlülükleri ve tüketicilerin hukuki hakları konusunda farkındalık yaratılacaktır. Son olarak, proje yoluyla Türkiye'de tüketici derneklerinin teknik ve idari kapasitesi güçlendirilecektir.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger açılış konuşmasında şu açıklamayı yaptı: "AB'nin modern tüketici politikası bir yandan tüccarlar  ile ortaya çıkan anlaşmazlıkların etkin ve süratli bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olurken, öte yandan tek pazar içinde tüketici haklarının güvence altına alınmasını amaçlamaktadır.  Türkiye, 1995 yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği yoluyla, ürünler bakımından AB Tek Pazarının bir parçasıdır. Türkiye'nin üst düzeylerde tüketici korumasının sağlanmasında kaydettiği ilerleme, tüm ekonomik aktörler için eşit koşulların yaratılması bakımından hem AB hem de Türkiye'nin yararına olacaktır. Ekonomik konulardaki teknik işbirliğimiz ve diyaloğumuzun bu tür projelerde görünür hale geldiğini ve ortak gündemimizi güçlendirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum."

 

Ön bilgi

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Destek 

Program: IPA II DÜZENLEYİCİ REFORM VE MÜKTESEBAT UYUM ÇALIŞMASI (RRAA)

Yararlanıcı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Toplam Bütçe: 2,000,000 €

AB Bütçesi: 1,800,000 €

Süre: 2 yıl

Genel Amaç: Tüketicinin korunması sisteminin tüm unsurlarını dikkate alarak, AB Müktesebatı ve AB üye devletlerinin en iyi uygulamaları doğrultusunda daha iyi işleyen bir sisteme ulaşmak.

Özel Amaç: Sistem uygulamasını ve kilit paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirerek daha yüksek farkındalık düzeyine ulaşan tüketicinin korunması sisteminin etkinliğini arttırmaktır.

Başlıca faaliyetler: Kamuoyu Bilgilendirme Kampanyasının Yürütülmesi; Tüketici Hakem Komitelerinin Etkinliği ve Uygulanabilirliğinin Arttırılması; Tüketici Hakem Sisteminin Türkiye'de bir Düzenleyici Araç Haline Dönüştürülmesi (anlaşmazlıkların çözümüne dönük alternatif oluşumların düzenleyici bir yapıya kavuşturulması böylece aldıkları kararların paydaşlar için kolektif ve yol gösterici kaynaklar haline dönüşmesinin sağlanması); yeni bir Tüketici Politikasının geliştirilmesi için kamuoyu istişare faaliyetleri yürütülmesi; Tüccarların Farkındalığının Arttırılması ve Tüketici Derneklerinin Kapasitesinin Arttırılması.  

Faaliyet türleri: Anketler, kampanyalar, çalıştaylar, seminerler, değerlendirme raporları, eğitimler, çalışma ziyaretleri. 

 

 

Daha fazla bilgi için Delegasyonla temasa geçiniz:

Ela Yazıcı İnan- Sektör Yöneticisi

ela.yazici@eeas.europa.eu

T +90 312 459 87 00

 

Miray Akdağ -  Basın Müşaviri

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56  / T +90 312 459 88 77