fbpx Türkiye Avrupa Küçük Ölçekli İşletmeler Yasasının Uygulamasında İlerleme Kaydediyor | AB Türkiye
Gabriel Munuera-Vinals making a speech

Türkiye Avrupa Küçük Ölçekli İşletmeler Yasasının Uygulamasında İlerleme Kaydediyor

18.07.2019 Per - 11:08

AB finansmanlı, KOBİ Politika Endeksi; Batı Balkanlar ve Türkiye 2019 araştırmasının sonuçları, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera-Vinals ve OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Birimi Başkanı Marzena Kisielewska'nın katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirilen törenle açıklandı. Araştırma, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  (OECD) önderliğinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EIBRD) ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) işbirliğinde yürütülmüştür.   

Araştırmada, Türkiye'nin KOBİ politikalarına dair en güçlü yönünün, özellikle ihracatı arttırmak üzere kapsamlı bir dizi destek tedbiri sağlaması olduğu tespit edilmektedir. Raporda, Türkiye'de Avrupa Küçük Ölçekli İşletmeler Yasası'nın hayata geçirilmesini destekleyen olumlu adımlar olarak, girişimcilik destekleri, Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla finansmana erişimin arttırılması, AR&GE faaliyetlerini rahatlatacak yeni tedbirler, KOBİ'lerin dahil olduğu standardizasyon stratejisi ve e-ticarete yönelik iyileştirmeler sıralanmaktadır. Ayrıca KOBİlerin ticari işlemlerinde taşınabilir mallarını teminat olarak gösterebilmelerine imkan tanıyan yasal düzenlemeler ile yeni konkordato rejimi de olumlu gelişmeler olarak rapor edilmiştir. Bunların yanı sıra raporda, düzenleyici etki analizinin sistemik kullanımı, karar alma süreçlerine paydaş katılımı, işletme ruhsatları ve kamu ihalelerinde idari yüklerin hafifletilmesi, müflis duruma düşen dürüst işletmeler ve politika araçlarının koordinasyon ve değerlendirmesine ilişkin geleceğe dönük bir takım öncelikler ve tavsiyeler de Türkiye'nin daha fazla geliştirmesi gereken alanlar olarak ortaya konulmaktadır.  

Raporun tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.oecd.org/south-east-europe/programme/small-business-act-assessment.htm

Ön Bilgi

Küçük Ölçekli İşletmeler Yasası (SBA), KOBİlere ilişkin kapsamlı bir çerçevedir. Avrupa'da girişimcilik yaklaşımını geliştirmeyi, KOBİlere ilişkin düzenleyici ortamı ve politika ortamını sadeleştirmeyi ve gelişmelerinin önündeki diğer engelleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Hem AB hem de Üye Devletler seviyesinde politikaların oluşturulması ve uygulanmasına yön verecek 10 ilkeyi temel alır. Bu ilkeler AB düzeyinde katma değer yaratılması, KOBİler için eşit şartların yaratılması ve AB genelinde hukuki ve idari ortamın geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Türkiye de SBA sürecine dahildir. SBA koordinatörü KOSGEB'dir. SBA'ya ilişkin daha fazla bilgi için bağlantıyı ziyaret ediniz: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en

KOBİ Politika Endeksi: Batı Balkanlar ve Türkiye 2019, 2016-2018 döneminde AB'ye katılım öncesi yedi ekonomide SBA'nın on ilkesinin uygulanması için kapsamlı bir bakış sunan öncü bir yayındır. Son on yıl içerisinde yürütülen benzeri değerlendirmelere göre kaydedilen ilerlemeyi izler, bölgede KOBİleri etkileyen zorlukları tespit eder ve bunların ortadan kaldırılmasına dönük tavsiyeler sunar.  

KOBİ 2019 Politika Endeksi, 2007, 2009, 2012 ve 2016'nın ardından bu serideki beşinci yayındır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve katılım öncesi ekonomilerdeki 600'ü aşkın hükümet yetkilisi ve diğer paydaşlar tarafından yürütülen ve tamamen Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen bir çalışmanın ürünüdür.