fbpx Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Destek Projesi | AB Türkiye

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Destek Projesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Destek Projesi

Öncelik alanı

Sosyo-Ekonomik Destek, Geçim

Odak öncelik alanı

Geçim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Dünya Bankası (WB)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

Süre (ay)

48 (Başlangıç tarihi: 16/06/2017)

AB katkısı (Avro)

50,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

Genel hedefler


Mül
tecilerin gelir kazanma fırsatlarını artırmak.

Özel hedef(ler)


Türkiye'nin, Geçici Koruma altındaki Suriyelileri (GKaS) ve GKaS'nin yoğun alarak yaşadığı seçilmiş topluluklar arasında ikamet eden Türklerin istihdam edilebilirliklerini artırmak.

Yer

Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul

Hedef gruplar

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar

Beklenen sonuçlar

1. İstihdam Hizmetleri ve Aktif İşgücü Piyasası Programları (ALMP'ler), GKaS ve Ev Sahibi Toplulukların ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı ve geliştirildi.
2. Çalışma izinlerinin uygulanması ve istihdam hizmetleri ile ALMP'lerin uygulanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) Kurumsal Kapasite Geliştirme Desteği sağlandı.

Temel faaliyetler

İş arama desteği ve beceri değerlendirmesi.
2. Dil eğitimi verilmesi.
3. Mesleki eğitim verilmesi.
4. İşbaşı eğitimi verilmesi.
5. Çalışma karşılığı ücret ödenmesi.
6. İŞKUR'un danışmanlık ve istihdam yardım kapasitesinin merkezi düzeyde ve hedef illerde güçlendirilmesi.
7. GKaS'ye sağlanan çalışma izinlerinin, istihdam hizmetlerinin ve ALMP'lerin uygulanmasını takip etmek amacıyla ÇSGB ve İŞKUR'un idari sistemlerinin güçlendirilmesi.
8. İstihdam hizmetleri ve ALMP'lerin düzenli bir şekilde uygulanması için tamamlayıcı modüllerin geliştirilerek mevcut İŞKUR takip sistemlerine entegre edilmesi.
9. Geçici Koruma Altındaki Suriyeli faydalanıcıların istihdam durumunu izlemek içi bir izleme mekanizmasının geliştirilmesi.
10. Mevcut Girişimcilik Eğitim Modüllerinin Arapçaya ve İngilizceye çevrilerek KOSGEB’in kapasitesinin güçlendirilmesi ve iş danışmanlığı, göç politikaları ve proje yönetimi alanlarında ilgili KOSGEB personelinin eğitimi.
11. Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri ve ev sahibi toplulukları bilgilendirmek ve onların dikkatini çekmek için sosyal yardım ve iletişim faaliyetlerin düzenlenmesinde bu kurumların kapasitesinin güçlendirilmesi.

alık 2019 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

EYLEMİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Birikimli Göstergeler)

• 13.926 Suriyeli mültecinin ve ev sahibi topluluk üyesinin istihdam edilebilirlik becerileri eğitim programlarına katılması

• 13.926 Suriyeli mültecinin ve ev sahibi topluluk üyesinin istihdam ile ilgili hizmetlerden faydalanması

• (Raporlanmayan) CfW programlarına katılan Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri

• 2.538 Suriyeli mültecinin örgün eğitim sistemi dışında Türk dili kursunu tamamlaması

• 37 KOBİ’nin danışmanlık hizmetinden faydalanması

• (Raporlanmayan) KOBİ’lerin mali yardım finansmanı (örn., mali teşvikler, mikro hibeler) alması

RAPOR TARİHİNDE ÖLÇÜLEN MEVCUT DEĞER (Anlık Durum Göstergeleri)

• 11.470 Suriyeli mültecinin İŞKUR’da kaydının oluşturulması