fbpx Güvenli Gelecek: AB Suriye Güven Fonu | AB Türkiye

Güvenli Gelecek: AB Suriye Güven Fonu

Genel Bilgiler

Projenin adı

Güvenli Gelecek: AB Suriye Güven Fonu

Öncelik alanı

Eğitim

Odak öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), GAP idaresi, Türk Kızılay Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve RET International.

Süre (ay)

25 (Başlangıç tarihi: 01/12/2015)

AB katkısı (Avro)

FRIT-EUTF kaynaklarından (birden fazla ülke için) sağlanan toplam 90.000.000 Avro içinden 36.950.286 Avro Türkiye’ye tahsis edilmiştir.

Genel hedefler

Ortaklık, Suriye krizinden etkilenen çocuklardan ve gençlerden oluşan bir neslin geleceğine yatırım yapmayı hedefliyor. Programlı müdahaleler, Suriyeli mülteci çocuklar ve gençler ile ev sahibi topluluklardaki çocuklar ve gençler için kaliteli ve resmi eğitime, koruyucu hizmetlere, sivil katılım ve girişimciliğe yönelik fırsatlara erişim sağlayacaktır. Bu proje, EUTF tarafından kurum dışı fonlar ("Madad I") kapsamında finanse edilen 12,5 milyon Avroluk paralel bir projenin güçlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

Özel hedef(ler)

Yer

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa

Hedef gruplar

Özellikle kız çocukları ve okula gitmeyen çocuklar olmak üzere Suriyeli ve etkilenen ev sahibi ülke vatandaşı olan okul çağındaki çocuklar ve gençler.

Beklenen sonuçlar1. Suriyeli ve savunmasız durumdaki Türk çocuklar (5-18 yaş), örgün ve yaygın eğitim ortamlarında her seviyede kaliteli eğitim fırsatlarına eşit erişim hakkına sahiptir.


2. Suriyeli ve Türk gençler (10-24), kişisel gelişimi teşvik eden kapsayıcı ve katılımcı öğrenme fırsatlarından ve olumlu kural ve davranışları teşvik eden sivil katılımdan yararlanmaktadır. Suriyeli ve Türk gençler, toplum temelli ve akranlar arası bilgi paylaşımında ve topluluklar arası sosyal uyumu destekleyen öğrenme fırsatlarında aktif bir rol oynamaktadır. 

Temel faaliyetler


 

1. Suriyeli ve Türk çocuklar için, sınıf olarak kullanılacak konteynerlerin temini, mevcut tesislerin yenilenmesi ve sınıf mobilyaları ve okul ekipmanı ile yeterli öğrenme alanlarının genişletilmesi.

2. Suriyeli ve Türk çocuklara gerekli öğrenme materyallerinin sağlanması.

3. Geçici Eğitim Merkezlerinde çalışan Suriyeli gönüllü öğretmenlere öğretmen teşvikleri sağlanması.

4. Suriyeli gönüllü öğretmenlerin ve Türk öğretmenlerin ilgili meslek içi eğitim olanaklarıyla mesleki gelişimlerinin desteklenmesi.

5. MEB'in ve diğer ortakların kapasitelerinin güçlendirilmesi.
6. Sosyal erişim ve kalkınma için iletişim (C4D) stratejilerinin geliştirilmesi.

7. Okula gitmeyen/okulu bırakmış çocuklar ve gençler için örgün/yaygın eğitim yoluyla uygun alternatif öğrenme fırsatlarının oluşturulmasının desteklenmesi.

8. Tüm Suriyeli ve Türk savunmasız çocuklar için alternatif öğrenme fırsatlarına ve erken öğrenmeye erişimi teşvik etmek amacıyla topluluklara yönelik sosyal erişimin geliştirilmesi.

9. Planlı psiko-sosyal desteğin yanı sıra ergenlere ve gençlere sivil katılım, barış inşası ve sosyal uyum konusunda gençliğe uygun mekanlarda kapsayıcı ve katılımcı eğitimler sağlanması.

10. Türkiye genelinde ergenler ve gençler için iletişim ve diğer beceriler konusunda, ayrıca sosyal uyum ve barış inşası faaliyetleri hakkında kapsayıcı ve katılımcı eğitimler uygulayan bir ortaklar ağı kurulması, ortakların eğitilmesi ve koordine edilmesi.

11. Olumlu kural ve davranışlar yoluyla Türk ve Suriyeli topluluklar arasında sosyal uyumu teşvik etmek için gençler tarafından yürütülen faaliyetlerin, kampanyaların ve bilgilendirme toplantılarının desteklenmesi.

 12. Çocukların korunmasıyla ilgili riskleri önlemek ve gençlerin haklarını daha iyi korumalarını ve seslerini duyurmalarını sağlamak amacıyla ergenler ve gençlere yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet, çocuk işçiliği gibi özel konularda bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ve çocukların korunması konusunda kaliteli bilgi sağlanması.

13. Savaş/travma kurbanları, çocuk istismarı ve/veya ihmal mağdurları ve/veya toplumsal cinsiyet temelli şiddet veya cinsel istismar mağdurlarını takip etmek ve bu kişilere özel uzman danışmanlığı sağlamak için Çocuk Destek Birimleri kurulması.

14. Çocuk koruma, psiko-sosyal destek faaliyetleri, psiko-sosyal danışmanlık ve yönlendirme alanındaki uzmanlar ve kolaylaştırıcılar havuzunun tanımlanması ve eğitimi. 

15. Toplumsal erişim ve sosyal ağ kampanyası aracılığıyla seçilen illerde, çocuk evliliğinin olumsuz riskleri konusunda farkındalık yaratılması.

16. Çocuk işçiliğine maruz kalan çocuklara sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal desteklerin yanı sıra eğitim desteği sağlanması.

31 Aralık 2017 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Tamamlandı

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

EYLEMİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Birikimli Göstergeler)

• 3.541 mültecinin ve ev sahibi topluluk çocuğunun okul öncesi eğitime kaydedilmesi

• 2.926 mülteci çocuğun ve gencin örgün olmayan eğitime kaydolması

• 5.026 eğitim personelinin eğitilmesi

• Mevcut 36 okulun standartlarının iyileştirilmesi

• 57.928 mültecinin ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerini alması

• 9 operasyonel topluluk merkezinin desteklenmesi

• 66.779 mültecinin ve ev sahibi topluluk üyesinin sosyal uyum faaliyetlerine katılması

RAPOR TARİHİNDE ÖLÇÜLEN MEVCUT DEĞER (Anlık Durum Göstergeleri)

• 4.172 eğitim personelinin maaş ve/veya teşvik alması