Irak, Ürdün ve Türkiye’deki Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının ve Ev sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Irak, Ürdün ve Türkiye’deki Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının ve Ev sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi

Öncelik alanı

Dayanıklılık, Koruma, Geçim

Uygulayıcı Ortak

BM Kadınları

Yararlanıcı(lar)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Belediyesi

Süre (ay)

24 (Başlangıç tarihi: 1 Şubat 2018)

AB Katkısı (Avro)

FRIT-EUTF kaynaklarından (birden fazla ülke için) sağlanan toplam 12.500.000 Avro içinden 5.000.000 Avro Türkiye’ye tahsis edilmiştir.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Genel amaç, Suriyeli kadın mültecilerin ve Irak, Ürdün ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklardaki kadınların dayanıklılığını güçlendirmektir. Bu program, mülteci kamplarındaki ve ev sahibi topluluklardaki koruma, ekonomik güçlendirme ve çok sektörlü hizmetlere daha fazla erişim imkanları sağlamak yoluyla, koşullardan etkilenen Suriyeli kadınların dayanıklılıklarını güçlendirmek için BM Kadınları tarafından yürütülen çalışmaları temel almaktadır.

Projenin özel amaçları:
1. İyileşme ve geçim fırsatlarına daha fazla erişim imkanı ve kapsamlı koruma hizmetleri sağlayarak kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesine yardımcı olmak ve kadınların kamusal alanlarda şiddete maruz kalmadan yaşamalarını ve çalışmalarını desteklemek.
2. Kadınların barışın tesisi, uzlaşma, çatışmaların önlenmesi ve hakların korunması konularında öncülük etmesini ve bu faaliyetlere katılmalarını destekleyerek barış içinde birlikte var olma kültürünü teşvik etmek.

Yer

Gaziantep, Ankara

Hedef Gruplar

Bireysel düzeyde, Türkiye’deki yardım faaliyetleri (aşağıda ve ülkeye özgü Proje Açıklamalarında ayrıntılarıyla belirtildiği gibi) kamp dışında yaşayanları ve zafiyet kriterlerine uyan kişileri hedef alacaktır. Coğrafi olarak, yardım faaliyetleri her ülkede en fazla mülteci/yerinden edilmiş insan barındıran (ülkeye özgü Proje Açıklamaları altında belirtilen) alanları hedef alacaktır.
Kurumsal düzeyde ise proje, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dayanıklılık odaklı hizmetlerin kurumsal anlamda güçlendirilmesi için ulusal kadın örgütlerini ve hükümet ortaklarını hedef alacaktır.

Beklenen sonuçlar

 • Yerlerinden edilmiş, mülteci ve ev sahibi ülke vatandaşı durumundaki kadınların, kısa vadeli üretken ve finansal varlıklara ve becerilere erişimi artmakta ve erkekler de sosyal eşitlik ve ekonomik büyüme konusunda ortaklar olarak rol almaktadır.
 • Kadınlar güçlendirilmiş olup uzun vadeli istihdam olanaklarına erişebilmektedir.
 • Mülteci ve ev sahibi ülke vatandaşı durumundaki kadınların kapsamlı temel hizmetlere erişimi artmaktadır.
 • Kadın örgütleri, ilgili topluluklarda istikrarı ve barış içinde birlikte yaşamayı teşvik etmeleri için desteklenmektedir.

Temel Faaliyetler

 • Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele edebilmesine destek vermeleri amacıyla erkeklerin eğitilmesi için erkeklere yönelik programlarının uygulanması.
 • Temel yaşam ve pazar becerileri eğitimi programlarının sağlanması.

 

 • Pazar odaklı mesleki ve teknik eğitim kursları verilmesi.
 • Kendi iş modellerini oluşturmak isteyen Suriyeli kadınlara girişimcilik kursları verilmesi.
 • Kadınların güçlendirilmesi için bir mentorluk/rol model sistemi kurulması.
 • Küçük ölçekli gelir getirici faaliyetler için fırsat ve kaynaklar sağlanması ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi. 
 • Çalışma izinleri ve iş güvenliği konusunda iş danışmanlığı ve yasal danışmanlık sağlanması.
 • Mültecilere müdahale konusunda cinsiyete duyarlı hizmet sağlanması hakkında eğitim materyalleri geliştirilmesi.
 • Cinsiyet eşitliği ve cinsiyete duyarlı mülteci müdahalesinde planlama ve hizmet sunumu konusunda birinci basamak personeline eğitim seminerleri verilmesi.
 • Mülteci ve kız çocuklara hizmet veren Gaziantep'teki Kadınlara Özel “Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinin (SADA)” geliştirilmesi. 

 

 • Sosyal yardım ve yönlendirme programlarının tasarlanması ve uygulanması.

 

 • Mülteci ve ev sahibi topluluklardaki kadınların kültürel etkinliklere ve fiziksel etkinliklere katılmalarını sağlamak için desteklenmesi.
 • Mülteci nüfusuna karşı önyargılarla ve basmakalıp tepkilerle mücadele ve olumlu mesaj verme konusunda iletişim ve savunuculuk materyallerinin üretilmesi.
 • Birlikte yaşamı teşvik etmek için mülteci ve ev sahibi topluluklardaki kadın gruplarını desteklemek için kapasite geliştirme programlarının uygulanması.
 • Kadınların topluluk düzeyinde ortak projelere katılmalarının desteklenmesi.

Başlıca Sonuçlar

 • Odak noktasına girişimciliği ve istihdamı alıp kısa vadeli müdahalelerden uzun vadeli iş fırsatlarına geçiş yaparak, (yerlerinden edilmiş, mülteci ve ev sahibi ülke vatandaşı olan) 1.600 kadın, üretimsel ve finansal yardım ve becerilerle desteklenmektedir.
 • Sosyal eşitlik ve ekonomik büyüme için 500 erkek ortak olarak görev yapmaktadır.
 • Bu projeden, aktif olarak geçim olanakları arayan 800 mülteci ve ev sahibi ülke vatandaşı kadın destek almaktadır.
 • Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemek ve bu tür şi,ddetle mücadele etmek için (yerlerinden edilmiş, mülteci ve ev sahibi ülke vatandaşı olan) 5.000 kadın için, özellikle kadın merkezlerinde, kapsamlı temel hizmetlere erişim artırılmaktadır.
 • 2.000 kadın ve çocuk kültürel etkinliklere ve fiziksel faaliyetlere katılmaktadır.
 • Türkiye’de 10 kadın örgütü, 360 kişiye ulaşan 10 diyalog ve barış inşası girişimi sayesinde kadınların kendi topluluklarında istikrar ve barış içinde birlikte yaşamalarını teşvik etmeleri için desteklenmektedir.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor