fbpx Irak, Ürdün ve Türkiye’deki Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının ve Ev sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi | AB Türkiye

Irak, Ürdün ve Türkiye’deki Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının ve Ev sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Irak, Ürdün ve Türkiye’deki Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının ve Ev sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi

Öncelik alanı

Geçim

Odak öncelik alanı

Geçim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

BM Kadınları

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Süre (ay)

36 (Başlangıç tarihi: 01/02/2018)

AB katkısı (Avro)

FRIT-EUTF kaynaklarından (birden fazla ülke için) sağlanan toplam 13,029,078 Avro içinden 5,529,078 Avro Türkiye’ye tahsis edilmiştir.

Proje Özeti

Genel hedefler

Genel amaç, Suriyeli kadın mültecilerin ve Irak, Ürdün ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklardaki kadınların dayanıklılığını güçlendirmektir. Bu program, mülteci kamplarındaki ve ev sahibi topluluklardaki koruma, ekonomik güçlendirme ve çok sektörlü hizmetlere daha fazla erişim imkanları sağlamak yoluyla, koşullardan etkilenen Suriyeli kadınların dayanıklılıklarını güçlendirmek için BM Kadınları tarafından yürütülen çalışmaları temel almaktadır.

Özel hedef(ler)

Projenin özel amaçları:


 1. İyileşme ve geçim fırsatlarına daha fazla erişim imkanı ve kapsamlı koruma hizmetleri sağlayarak kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesine yardımcı olmak ve kadınların kamusal alanlarda şiddete maruz kalmadan yaşamalarını ve çalışmalarını desteklemek.

 2. Kadınların barışın tesisi, uzlaşma, çatışmaların önlenmesi ve hakların korunması konularında öncülük etmesini ve bu faaliyetlere katılmalarını destekleyerek barış içinde birlikte var olma kültürünü teşvik etmek.

Yer

Ankara, Gaziantep, Mardin, Kilis, Şanlıurfa, İstanbul, İzmir

Hedef gruplar

Bireysel düzeyde, Türkiye’deki yardım faaliyetleri (aşağıda ve ülkeye özgü Proje Açıklamalarında ayrıntılarıyla belirtildiği gibi) kamp dışında yaşayanları ve zafiyet kriterlerine uyan kişileri hedef alacaktır. Coğrafi olarak, yardım faaliyetleri her ülkede en fazla mülteci/yerinden edilmiş insan barındıran (ülkeye özgü Proje Açıklamaları altında belirtilen) alanları hedef alacaktır.
Kurumsal düzeyde ise proje, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dayanıklılık odaklı hizmetlerin kurumsal anlamda güçlendirilmesi için ulusal kadın örgütlerini ve hükümet ortaklarını hedef alacaktır.

Beklenen sonuçlar

 1. Yerlerinden edilmiş, mülteci ve ev sahibi ülke vatandaşı durumundaki kadınların, kısa vadeli üretken ve finansal varlıklara ve becerilere erişimi artmakta ve erkekler de sosyal eşitlik ve ekonomik büyüme konusunda ortaklar olarak rol almaktadır.
 2. Kadınlar güçlendirilmiş olup uzun vadeli istihdam olanaklarına erişebilmektedir.
 3. İhtiyaç duyulan kaynakların seferber edilebilmesi ve bütçelerin tahsis edilebilmesi için cinsiyet eşitliği öncelikleri için yeterli maliyet belirlenmiştir.

 4. Mülteci ve ev sahibi ülke vatandaşı durumundaki kadınların kapsamlı temel hizmetlere erişimi artmaktadır.
 5. Kadın örgütleri, ilgili topluluklarda istikrarı ve barış içinde birlikte yaşamayı teşvik etmeleri için desteklenmektedir.

Temel faaliyetler

 1. Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele edebilmesine destek vermeleri amacıyla erkeklerin eğitilmesi için erkeklere yönelik programlarının uygulanması.
 2. Temel yaşam ve pazar becerileri eğitimi programlarının sağlanması.
 3. Pazar odaklı mesleki ve teknik eğitim kursları verilmesi.
 4. Kendi iş modellerini oluşturmak isteyen Suriyeli kadınlara girişimcilik kursları verilmesi.
 5. Kadınların güçlendirilmesi için bir mentorluk/rol model sistemi kurulması.
 6. Küçük ölçekli gelir getirici faaliyetler için fırsat ve kaynaklar sağlanması ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi.
 7. Çalışma izinleri ve iş güvenliği konusunda iş danışmanlığı ve yasal danışmanlık sağlanması.
 8. Mültecilere müdahale konusunda cinsiyete duyarlı hizmet sağlanması hakkında eğitim materyalleri geliştirilmesi.
 9. Cinsiyet eşitliği ve cinsiyete duyarlı mülteci müdahalesinde planlama ve hizmet sunumu konusunda birinci basamak personeline eğitim seminerleri verilmesi.
 10. Mülteci ve kız çocuklara hizmet veren Gaziantep'teki Kadınlara Özel “Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinin (SADA)” geliştirilmesi.
 11. Sosyal yardım ve yönlendirme programlarının tasarlanması ve uygulanması.
 12. Mülteci ve ev sahibi topluluklardaki kadınların kültürel etkinliklere ve fiziksel etkinliklere katılmalarını sağlamak için desteklenmesi.
 13. Mülteci nüfusuna karşı önyargılarla ve basmakalıp tepkilerle mücadele ve olumlu mesaj verme konusunda iletişim ve savunuculuk materyallerinin üretilmesi.
 14. Birlikte yaşamı teşvik etmek için mülteci ve ev sahibi topluluklardaki kadın gruplarını desteklemek için kapasite geliştirme programlarının uygulanması.
 15. Kadınların topluluk düzeyinde ortak projelere katılmalarının desteklenmesi.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

 • 1.897 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi istihdam edilebilirlik beceriler kazandıran eğitim programlarına katıldı.
 • 1.069 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi istihdamla ilgili hizmetlerden yararlandı.
 • 370 Suriyeli mülteci örgün eğitim sistemi dışında bir Türkçe dil kursunu tamamladı.
 • 1 KOBİ koçluk hizmetinden faydalandı.
 • 1 adet operasyonel toplum merkezi.
 • 2.740 mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi sosyal uyum faaliyetlerine katıldı.