fbpx Su yönetim verimliliğini iyileştirmek için su temini ve atık su sistemleri ile ilgili hafif tedbirlerin oluşturulması ve iyileştirilmesi | AB Türkiye

Su yönetim verimliliğini iyileştirmek için su temini ve atık su sistemleri ile ilgili hafif tedbirlerin oluşturulması ve iyileştirilmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Su yönetim verimliliğini iyileştirmek için su temini ve atık su sistemleri ile ilgili hafif tedbirlerin oluşturulması ve iyileştirilmesi

Öncelik alanı

Belediye Altyapısı

Odak öncelik alanı

Belediye Altyapısı

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Agence française de développement (AFD)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

İLBANK ve belediyeler

Süre (ay)

52 (Başlama tarihi: 01/01/2020)

AB katkısı (Avro)

FRIT2 - IPA fonu kapsamında 156.000.000 Avro tahsis edilmiştir.

Genel hedefler

Suya erişim ve sağlık hizmetleri açısından Türkiye’nin Güney Doğusundaki ev sahibi toplulukların ve Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirme.

Özel hedef(ler)

Spesifik hedefler şunlardır:

1) Herkese güvenli olarak yönetilen bir içme suyu ve atık su hizmeti erişimi sağlanması.

2) Özellikle iklim değişikliğinden dolayı stres altında olan temiz su kaynakları olmak üzere bölgenin doğal ortamının korunmasına katılım sağlanması.

3) Operasyonel ve mali sürdürebilirliği sağlamada belediyelerin ve su ve kanal idarelerinin (SKİ’ler) desteklenmesi. Hizmetin kalitesi, su kaynaklarında büyük miktarlarda azalmaya veya yetersiz operasyonel yönetime neden olmayacağından (ii) ve (iii) spesifik hedefleri, ilk hedefin devamlılığı için şarttır.

Yer

Türkiye’deki Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Mardin ve Adıyaman illeri

Hedef gruplar

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar

Beklenen sonuçlar

Eylemin uygulamaya konmaya başlamasından sonra:

1. Toplamda yaklaşık 700.000 kişi, güvenli olarak yönetilen su hizmetinden ve yaklaşık 1.5 milyon kişi de, güvenli olarak yönetilen atık su hizmetinden faydalanacaktır;

2. İşletmecilerin performansının iyileştirilmesi sayesinde her yıl yaklaşık 20 milyon metreküp içme suyundan tasarruf edilecektir;

3. Yılda yaklaşık 4.5 milyon metreküp işlenmemiş atık suyun çevreye boşaltılmasına engel olunacaktır;

4. Seçilen belediyelerin/SKİ’lerin mali ve teknik su yönetiminde ve atık su işletim faaliyetlerinde iyileşmeler sağlanacaktır.

Temel faaliyetler

1. Su temininin ve atık su sistemlerinin satın alımı, inşası ve yenilenmesi;

2. Bazı belediyelere ve SKİ’lere mali ve teknik desteğin sağlanması, hibe yönetimi konusunda İLBANK’ın desteklenmesi, çalışmaların ve projenin denetlenmesi ve projenin en savunmaz gruplar üzerindeki etkisi ile ilgili temel durumunun değerlendirilmesi dahil olmak üzere teknik destek hizmetlerinin sunulması;

3. İletişim ve görünürlük faaliyetleri.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme