fbpx Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri | AB Türkiye

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri

Öncelik alanı

Eğitim, Belediye Altyapısı

Odak öncelik alanı

Belediye Altyapısı

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), valilikler ve bölgesel dağıtım şirketleri

Süre (ay)

48 (Başlangıç tarihi: 01/03/2018)

AB katkısı (Avro)

FRIT-EUTF fonlaması kapsamında 40.000.000 Avro

Proje Özeti

Genel hedefler

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların, ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını artırmak.

Özel hedef(ler)

Projenin özel amaçları:

 1. Yenilenebilir enerji üretimini teşvik ederek mülteci göçlerinden etkilenen bölgelerde enerji güvenliğini artırmak.
 2. Kamuya ait eğitim binalarında verimli enerjiye yönelik önlemler uygulamak ve MEB'e bağlı belirli okullarda verimli enerji yönetimi için kapasite güçlendirme çalışması yürütmek.

Yer

Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı iller

Hedef gruplar

Okul çağındaki Türk ve Suriyeli çocuklar ile ev sahibi topluluklar

Beklenen sonuçlar

 1. 10-15 MW fotovoltaik (PV) kapasitenin, bir veya daha fazla alanda ruhsatsız enerji üretim tesisi (güneş enerjisi tarlası) olarak kurulması.
 2. 5-10 MW çatı üzeri fotovoltaik (PV) kapasitenin eğitim tesislerinde kurulması.
 3. İlave güneş enerjisi üretim kapasitesinin, tüketicinin çeşitli eğitim tesislerine tahsis edilmesi.
 4. Seçilen eğitim tesisleri, enerji tasarruflu olarak yenilenir.
 5. MEB çalışanları, seçilen ve yenilenen eğitim tesislerinin enerji tasarruflu olarak yönetimi konusunda duyarlı ve eğitimlidir.

Temel faaliyetler

 1. Fizibilite çalışması ve ön tasarım.
 2. Güneş enerjisi üretim tesislerinin ve çatı PV sistemlerinin kurulması.
 3. PV sistemlerinin yönetimi için kapasite geliştirilmesi.
 4. Seçilen okulların enerji verimliliğinin artırılması.
 5. MEB personelinin enerji verimliliği önlemleri konusunda eğitim alması.
 6. Enerji verimliliği kampanyalarının teşvik edilmesi.

31 Aralık 2019 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

rneğin finansal teşvikler, mikro hibeler vs.)

 • 135 mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi sosyal uyum faaliyetlerine katıldı