fbpx Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İstihdam Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi | AB Türkiye

Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İstihdam Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İstihdam Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi

Öncelik alanı

Geçim kaynakları

Odak öncelik alanı

Geçim kaynakları

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Göç Örgütü (ILO-IOM aracılığıyla, BM'den BM Anlaşmasına) (ILO-IOM)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İş Teftiş Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Sendikalar, Konfederasyonlar İşçi ve İşverenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bölgesel Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Esnaf ve Sanatkar Odaları.

Süre (ay)

36 (Başlangıç tarihi: 01/02/2018)

AB katkısı (Avro)

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve AB Güven Fonu (EUTF) kaynaklarından 11.610.000 Avro sağlandı.

Proje Özeti

Genel hedefler

Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların, ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını artırmaktır.

Özel hedef(ler)

Projenin özel amaçları:

1. Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların iyi işlere erişiminin kolaylaştırılması için kalifiye, yetkin ve üretken işgücü arzını ve kapasitesini artırmak,

2. Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi topluluklar için girişimcilik fırsatlarını teşvik etme ve istihdam yaratma amacıyla hedef sektörlerde ve coğrafi bölgelerde, iş geliştirme ve ekonomik büyümeye yönelik ortam oluşturulmasını desteklemek,

3. İşgücü piyasası yönetişim kurumlarına ve mekanizmalarına, kapsayıcı kalkınma stratejilerinin uygulanması konusunda destek sağlamak.

Yer

Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Hatay

Hedef gruplar

Geçici koruma altındaki Suriyeliler, ev sahibi topluluklar, devlet kurumları, sosyal ortaklar, işletmeler

Beklenen sonuçlar

1. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin istihdam edilebilirliği ve işgücü piyasasına erişim arttı.
 2. Kültürler arası etkileşim ve işyeri adaptasyonu dâhil, temel işgücü piyasası becerileri hakkındaki bilgiler arttı.
 3. Yerel ekonomik kalkınma ve istihdam yaratma potansiyelleri hakkında bilgiler pekiştirildi.
4. Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için iyi iş fırsatları yaratıldı.
5. Devlet kurumlarının ve sosyal ortakların ulusal politikaları uygulama kapasiteleri arttı.
6. İşyerinde temel ilke ve haklara ilişkin farkındalık artırıldı.

Temel faaliyetler

1. Mesleki ve işgücü piyasası becerileri eğitiminin uygulanması.

2. Hem kamu istihdam hizmeti sağlayıcıları hem de yararlanıcılar için kamu istihdamı hizmetleri konusunda eğitim programları düzenlenmesi (Uluslararası Göç Örgütüyle birlikte uygulanacak).

3. Çırakların, çıraklık sistemine yönlendirilmesi ve eşleştirilmeleri.

4. Girişimcilik eğitim programlarının uygulanması.

5. İşyeri mentorluk programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

6. Yerel ekonomik kalkınma ve değer zinciri analizlerinin yapılması.

7. İşletmelerin kurulması/büyütülmesi için ticari danışmanlık hizmetleri ve hibeler sağlanması.

8. Mevcut işletmeler için sürdürülebilirlik, verimlilik ve iyi işler konusunda eğitim verilmesi. 

9. Teşvik programları, kamu ve özel sektör istihdam hizmetleri ve işletme desteğiyle işe yerleştirmenin kolaylaştırılması.

10. İlgili paydaşların personeli için tematik atölye çalışmalarının yapılması (Uluslararası Göç Örgütüyle birlikte uygulanacak).

11. İşveren ve işçi örgütü temsilcileri için il düzeyinde ve uluslararası düzeyde savunuculuk atölye çalışmaları yapılması (Uluslararası Göç Örgütüyle birlikte uygulanacak).

12. İş Teftiş Kurulu ve Sosyal Güvenlik Teftiş Kurulu temsilcilerine eğitim verilmesi.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

  • 3.112  Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi istihdam edilebilirlik beceriler kazandıran eğitim programlarına katıldı.
  •  7.286 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi İstihdamla ilgili hizmetlerden yararlandı.
  • 369 KOBİ koçluk hizmetinden faydalandı.
  • 60 KOBİ tesis finansmanı aldı (finansal teşvikler, mikro hibeler vs.)
  • 135 mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi sosyal uyum faaliyetlerine katıldı