Sivil Toplum Kapasite Geliştirme

AB, sivil toplum kuruluşlarının hedeflerine ulaşabilme kapasitelerini geliştirmek açısından onlara destek sağlamaktadır.

Avrupa Birliği. sivil toplumun gelişimi; politika geliştirme ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir demokratik katılım sağlanması ve ayrıca temel haklar ve diyalog kültürünün teşvik edilmesi yoluyla desteklemektedir. Türkiye için daha iyi sonuçlar alınabilmesi açısından AB  tarafından yapılan programlarda, organize vatandaşların daha etkin bir şekilde işbirliği yaptığı, ayrıca toplum ve karar alıcılardan daha etkin bir şekilde destek aldığı göz önünde bulundurulmaktadır.

Türkiye’de gerçekleştirilen kapasite geliştirme programlarıyla AB; organizasyon yapılarını, mali mekanizmalarını, özerkliklerini ve kamusal hesap verme sorumluluklarını iyileştirmek hususunda STÖ’leri destekleyerek organize ve aktif vatandaşların kapasitesini güçlendirmektedir. Bu hususta verilen destek, STÖ’lerin kamu menfaatine olan alanlarda topluma yardımcı olma kapasitelerinin geliştirildiği anlamına gelir.

STÖ’ler, kapasite geliştirmeden faydalanıyor

AB’nin kapasite geliştirme konusunda benimsediği yol, organizasyon yapılarını ve bağış toplama yöntemlerini iyileştirmek için STÖ’lerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek verilmesidir.  Kapasiteleri iyileştikçe STÖ’ler etkin müdafaa becerileri elde eder , mali hususları etkin bir şekilde yönetir, üye tabanı güçlenir ve diğer sivil toplum aktörleriyle kurulan işbirliği kuvvetlenir. Buna ek olarak AB; insan hakları, demokrasi ve Türkiye’nin katılım kriterleri konularında bilgilerini artırmak için organize vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Kapasite geliştirme sonucunda:

 

 • Kamunun sivil topluma ilişkin algısı iyileşir;

 • Resmi merciler tarafından göz önünde bulundurulan STÖ raporu sayısı artar;

 • STÖ gönüllüleri ve üyelerinin sayısı artar;

 • STÖ’lerin üyelik üzerinden sağladıkları gelir artar;

 • Organize ve aktif vatandaşların basında görünürlüğünün artar, iletişim materyalleri gelişir;

 • Aktif vatandaşlar tarafından düzenlenen kamuoyu kampanyalarının sayısı artar.

Kapasite geliştirme nasıl uygulanıyor?

 

Kapasite geliştirme uygulaması, Türkiye’de halihazırda yürütülen birçok AB sivil toplum programına uygun olup Sivil Toplum Diyaloğu, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), Sivil Düşün, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek (TACSO) ve STGM tarafından yapılan çalışmaların içerisine başarılı bir şekilde entegre edilmiştir.

 

Sivil toplumun gelişimini desteklemek için kapasite geliştirme uygulamasını kullanması öngörülen bir diğer program da Sivil Toplum Destek Programıdır. AB bu programı Proje Uygulama Başkanlığı ve Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı ile birlikte uygulayacaktır. Söz konusu hibe programı AB’nin nitelikli, şeffaf, hesap verebilen, etkin ve mali açıdan sürdürülebilir STÖ’leri destekleme çalışmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hibe, STÖ’lere aşağıdaki alanlarda destek sağlayacaktır:

 • İç yönetişim yapısının iyileştirilmesi;
 • Şeffaflıklarının artırılması;
 • Aldıkları sonuçların ve yarattıkları etkinin izlenmesi ve değerlendirilmesi;
 • Uzun vadeli organizasyonel ve stratejik planların ve ihtiyaç analizlerinin hazırlanması;
 • Müdafaa hedeflerine ulaşabilmek için araştırma ve analizlerin yapılması ve kullanılması.

 

Sivil Toplum Destek Programının öncelikli alanları müdafaa ve lobicilik girişimlerini, kampanya ve farkındalık artırma faaliyetlerini, platform ve ağların oluşturulması veya iyileştirilmesini, deneyimlerin paylaşılmasını, ortaklıkların kurulmasını ve tematik konularda ortak stratejilerin geliştirilmesini kapsamaktadır. AB, kapasite geliştirme uygulamasını ortaklarıyla birlikte güçlendirmeye çalışmaktadır.