fbpx Sivil Topluma Finansman Sağlanması - Nasıl destek sağlanır? | AB Türkiye
eu civil

Sivil Topluma Finansman Sağlanması - Nasıl destek sağlanır?

Sivil toplumu desteklemek amacıyla Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (EIDHR) kapsamındaki ihale ve teklif çağrıları aşağıdaki web sitelerinde yayınlanmaktadır:

EuropeAid Web Sitesi

Merkezi Finans ve İhale Birimi web sitesi

Bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK), bir ağ veya küçük hibeler, teknik destek veya kapasite geliştirme arayışı içinde olan bir aktivist olmanız durumunda, lütfen mali ve mali olmayan destek (ayni olarak) sunan, AB tarafından finanse edilen aşağıdaki projelere göz atınız. Söz konusu projeler kapsamında AB, taban örgütlerinin, küçük girişimlerin ve bireylerin AB desteğine erişimini kolaylaştırmak ve Türkiye'deki sivil toplumun kapasitelerini güçlendirmek amacıyla üçüncü taraflara destek sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen proje başlıklarına tıklayınız.

Projede, işsiz gazetecilere kapasite geliştirme desteği sağlayarak ve medya özgürlüğüne yönelik savunuculuğu ve dayanışmayı artırarak Türkiye'de basın özgürlüğü için elverişli ortamın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Editoryal destekle, mesleki eğitimler ve savunuculuk kampanyaları sağlanır ve gazeteciler için çalışma ve ağ oluşturma alanı sunulur.
Hedef gruplar: İşsiz/serbest çalışan gazeteciler.
Projenin durumu: Başvurulara açıktır
Web sitesi henüz yapım aşamasındadır. Editoryal destek hakkında bilgi burada bulunabilir: Bağlantı.
BİRLİKTE projesinde, yerel Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) aktif vatandaş örgütleri olarak etkili çoğulculuk ve katılımcı demokraside yer almalarına yardımcı olunmasına yönelik kurumsal kapasite ve becerilerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile STK'lara finansal destek, kurumsal rehberlik, iletişim ve görünürlük desteği sağlanmaktadır.
Hedef gruplar: Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STK'ler ve taban kuruluşlar
Projenin durumu: Başvurulara kapanmıştır
Proje ile gazetecilere gazetecilik yapabilecekleri ve kapasitelerini geliştirebilecekleri mecralar sağlanarak Türkiye'de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dört destek aracını kapsar: İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı, Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, Genç Gazeteciler için Destek Aracı ve Basın Evi Destek Aracı.
Hedef gruplar: Gazeteciler (işsiz gazetecilere öncelik verilecektir), medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları.
Projenin durumu: Başvurulara açık (İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı ve Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı için süresiz; Basın Evi Destek Aracı'nın ikinci başvuru dönemi Şubat 2020'de açılacaktır)
ETKİNİZ, Türkiye'de insan haklarının desteklenmesi ve korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projede ayni destek, çevrimiçi kaynaklar, eğitim programları, uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim için hareketlilik desteği ve çeşitli düzeylerde insan hakları izleme ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunan STK'lere yönelik ağ oluşturma desteği sağlanmaktadır.
Hedef gruplar: İnsan hakları izleme faaliyetlerinde bulunan veya bu faaliyetlerde bulunmak isteyen STK'ler.
Projenin durumu: Başvurulara açık (sürekli)
Proje ile Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK'lar) dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artırarak, ülkede insan hakları ve demokrasinin ilerlemesine katkıda bulunulması öngörülmektedir. STK'ları temel finansman, eğitim, iletişim ve teknik bilgi alışverişi yoluyla örgütsel ve kurumsal olarak güçlendirerek, bağımsız çalışma kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır.
Hedef gruplar: İnsan Hakları STK'ları
Projenin durumu: Başvurulara kapanmıştır
Kaynak Merkezi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yetkinlik, şeffaflık, etkililik, hesap verebilirlik ve öz yönetim becerilerinin güçlendirilmesi, çalışma standartlarının ve ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Projede Yardım Masası Hizmetleri, kurumsal gelişim eğitimleri, dijital güçlendirme ve iyi yönetişim ve kamu-STK iş birliği konularına yönelik destek sağlanmaktadır.
Hedef gruplar: Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STK'lar
Projenin durumu: Başvurulara açıktır
Projenin amacı aktif vatandaşlık ortamını geliştirmek ve Türkiye'deki örgütlü aktif vatandaşların kurumsal kapasitesini, görünürlüğünü, ağ oluşturma ve iletişim becerilerini güçlendirmektir. Beş farklı kategoride destek sağlanmakta olup, bunlar; etkinlik/toplantı desteği, hareketlilik ve ağ oluşturma desteği, örgütlenme desteği, savunuculuk ve kampanya desteği ve iletişim desteği şeklindedir.
Hedef gruplar: Aktivistler (bireyler), STK (tüzel kişiler ve girişimler), dernekler, vakıflar, ağlar, mecralar, birlikler ve hak temelli çalışmalar yürüten şehir meclisleri.
Projenin durumu: Başvurulara kapalı (bir sonraki aşama 2020 yılı bahar döneminde başlatılacaktır)
Hrant Dink Vakfı, bu hibe programı ile Türkiye'de insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin korunmasını, farklı etnik, sosyal ve politik grupların bir arada yaşamının desteklenmesini amaçlayan projelere finansal destek ve kurumsal ve teknik kapasite geliştirme desteği sağlamaktadır.
Hedef gruplar: STKlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kooperatifler, çeşitlilikleri ve eşitliği destekleyen, kültür, sanat, eğitim, medya ve bilim gibi alanlarda çalışmalar yapan vakıflar ve üniversiteler.
Projenin durumu: Başvurulara kapanmıştır. STK Hareketlilik Programı, 15 Ocak 2020 tarihine kadar başvurulara açıktır
Projede, İnsan Hakları Savunucularına acil durum koruma hibeleri ve kapasite geliştirme sağlamanın yanı sıra, etkili savunuculuk stratejileri ve İHS ağlarının geliştirilmesi desteklenerek, insan hakları kuruluşlarına kurumsal destek hibeleri sunulmaktadır.
Hedef gruplar: İnsan Hakları Savunucuları (birey ya da kuruluşlar)
Projenin durumu: Başvurulara açık (sürekli)