fbpx Tarım | AB Türkiye

Tarım

1962 yılında uygulanmaya başlayan AB ortak tarım politikası (OTP), tarımla toplum ve Avrupa ile çiftçileri arasında kurulan bir ortaklıktır. Politikanın ana amaçları, tüketicilerin uygun fiyatlı gıda arzına her zaman ulaşabilmesini garanti altına almak amacıyla tarımsal verimliliği artırmak ve AB çiftçilerinin makul bir şekilde geçinebilmelerini sağlamaktır.

OTP, Avrupa Birliği Üye Ülkelerin tamamında geçerli olan ortak bir politikadır. Politika, AB yıllık bütçesinden alınan kaynaklarla AB düzeyinde yönetilir ve finanse edilir. Aradan geçen 50 yılın ardından AB’nin başka sorunlarla başa çıkması gerekmektedir. Bu sorunlardan ilki gıda güvenliğidir. Küresel düzeyde bakılacak olursa, 2050 yılı itibariyle 9 milyara ulaşacağı tahmin edilen dünya nüfusunun beslenebilmesi için gıda üretiminin iki katına çıkması gerekmektedir. Diğer sorunlar iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, AB içerisindeki kırsal kesimin idaresi ve kırsal ekonominin canlı tutulması olarak sıralanabilir.

2013 yılında yapılan son reformlar ile birlikte daha yeşil çiftçilik uygulamalarına, araştırma ve bilginin yayılmasına, çiftçiler için daha adil bir destek sistemi oluşturulmasına ve çiftçilerin gıda zinciri içerisinde daha kuvvetli bir konuma gelmesine odaklanılmıştır.

 

Türkiye’nin 2013 yılı gayrı safi yurtiçi hasılasında (GSYİH’sinde) %8,9’lik bir paya sahip olan tarım, 2013 yılı iş gücü piyasasının da %23,6’sını oluşturmuştur. Otlak ve meralar hariç olmak üzere tarımsal alanlar, Türkiye’nin toplam 78 milyon hektarlık yüz ölçümünün yaklaşık 23.8 milyon hektarlık kısmını kapsamaktadır. Türkiye’deki tarımsal işletmelerin ortalama büyüklüğü, AB’deki tarımsal işletmelere kıyasla daha küçüktür.

Geçimlik ve yarı geçimlik tarım, Türk tarımının önemli bir özelliğidir. Bu tür çiftlikler, üretim verimliliğinin düşük olması ve üretimin yalnızca küçük bir kısmının pazarlanmasıyla bilinirler.

Türkiye önemli bir tarımsal ihracatçı olup ülkenin ana ticaret ortakları AB Üye Ülkelerdir.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında AB tarafından Türkiye’ye tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve balıkçılık politikaları alanlarında önemli mali destekler sağlanmıştır.  Arazi Parsel Tanımlama Sistemi, önemli hayvan hastalıklarının kontrolü ve yok edilmesi, temel bilgi sistemlerinin kurulması, resmi gıda kontrol sisteminin güçlendirilmesi (laboratuvar altyapısı) ve balıkçılık yönetim sistemine stok değerlendirme uygulamasının getirilmesi gibi çok sayıda altyapı ve kurumsal yapılanma projesi, 2002-2013 döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) bütçesi çerçevesinde (IPARD desteği hariç olmak üzere, 250 milyon Avro) AB tarafından desteklenmiştir.