fbpx Taşımacılık | AB Türkiye

Taşımacılık

Taşımacılık hizmetleri, AB - Türkiye işbirliğinin büyük ölçüde gelişme gösterdiği en somut alanlardan biridir. AB katılım süreci demiryolu, denizcilik, havacılık ve karayolu sektörlerinde birçok reform girişimini başlatmış ve desteklemiştir. Türk ulaştırma hizmetlerinin emniyet, güvenlik ve kalite standartları ile demiryolu altyapısı öncelikli olarak AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmektedir. Milyonlarca AB ve Türkiye vatandaşı ile işletmeler, taşımacılık politikası alanındaki bu ortak girişimden doğrudan fayda sağlamaktadır.

Lojistiğin temeli olarak sahiplendiği rol ile taşımacılık sektörü, Türk ekonomisinin rekabet gücünü tanımlamada önemli bir rol oynamaktadır.  Taşımacılığın bölgesel bütünleşme ve ticaretin kolaylaştırılmasında kilit rolü bulunmaktadır. AB taşımacılık politikasının Türkiye ile uyumlaştırılması hedefleri, sosyo-ekonomik kalkınmayı ve Türkiye’nin büyüme hedeflerini yansıtmaktadır.

 

IPA II Dönemi (2014-2020) *

IPA I Dönemi (2007 – 2013)

Toplam

Taşımacılık

365 milyon 200 bin avro

592 milyon avro

957 milyon 200 bin avro

 

*Eylül 2019 itibariyle güncellenmiş tahsisler

Avrupa Birliği, ulaştırma alanındaki havacılık, mesleki yeterlilik ve koruma alanlarını kapsayan IPA II (2014-2020) çok yıllı sektör operasyonel programı kapsamında 365,2 milyon avro değerinde eğitim, erişilebilirlik, karayolu güvenliği, ulusal düzeyde ana planlama, şehir içi ulaşım planlaması, motorsuz taşımacılık, intermodal taşımacılığın teşviki, demiryolları reformu, lojistik merkezlerinin oluşturulması, denizel ve mekansal planlama, filo yenileme planları, emisyonlar ve düşük karbonlu taşımacılık büyüme stratejileri gibi birçok hafif ve büyük altyapı projesinde Türkiye'yi desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği etkisinin azaltılması, AB'nin ulaştırma ve hareketlilik sektöründeki desteğinin önemli hedeflerindendir. 

Taşımacılık, en hızlı büyüyen karbon emisyonu kaynağı olup, özel araç kullanımının artmaya devam etmesi ve karayolu trafiği, özellikle kent merkezlerinde yaşayan kesimler için ciddi solunum rahatsızlıklarının yanında diğer sağlığa olumsuz etkilerle birlikte, atmosferin yüksek yoğunlukta hava kirleticilere maruz kalmasına neden olmaktadır. Kentsel ve ulusal bağlamlarda, taşımacılık; gürültü, toplumsal bozulma, açık alanların tüketilmesi ve hava kalitesinin azalması gibi birçok sonuca büyük ölçüde neden olmaktadır.

AB ve Türkiye arasında taşımacılık konusundaki diyalog devam etmektedir. Haziran 2016 tarihinde Türkiye, AB tarafından kabul edilen ve yayınlanan Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T)’nın tanımını kesinleştirmiştir. Mevcut durumda TEN-T ağı, AB kurumları tarafından finanse edilmeye elverişli bir konumdadır. Türkiye ve AB, demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi ve altyapı kalitesinin artırılmasına yönelik yakın işbirliği içerisindedir.

Bu program 2007-2013 döneminde uygulanan ve Türkiye'ye toplam 592 milyon avroluk finansman sağlayan ve Türkiye'de yaklaşık 1000 km uzunluğundaki demiryolunun inşası için hizmet veren IPA I dönemi Taşımacılık Operasyonel Programının devamı niteliğindedir.